Ktl-icon-tai-lieu

Quy định trình tự thử tục thực hiện cơ chế một cửa đối với hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi giadinhtd21-3
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với hồ sơ đăng ký bản
cam kết bảo vệ môi trường và hồ sơ đề án bảo vệ môi trường
đơn giản tại UBND huyện Cao Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 620 /QĐ-UBND ngày15 tháng 4 năm 2013
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số trình tự, thủ tục thực hiện việc cam kết bảo
vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án, đề xuất
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi
là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc lập, thẩm định bản cam
kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực
hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường
đơn giản.
Quy định này không áp dụng đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã
được ủy quyền đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
MỤC 1
CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 3. Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây viết
tắt là bản CBM)
1. Trường hợp dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc
danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP), hồ sơ gồm:

a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường được đóng thành quyển. Hình
thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung bản cam kết bảo
vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư
số 26/2011/TT-BTNMT.
b) Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ
họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của
cơ quan chủ dự án.
c) Đối với trường hợp dự án khai thác khoáng sản: Bổ sung vào văn bản
đề nghị thêm nội dung thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường
và kèm theo nội dung dự án cải tạo, phục hồi môi trường.
2. Trường hợp đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không
thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất, hồ
sơ gồm:
a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội...
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYN CAO LC
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với h sơ đăng ký bn
cam kết bo v môi trưng và h sơ đ án bo v môi trưng
đơn gin tại UBND huyện Cao Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 620 /QĐ-UBND ngày15 tháng 4 năm 2013
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số trình tự, thủ tục thực hiện việc cam kết bảo
vệ môi trường đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án, đề xuất
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các quan, tổ chức, nhân (sau đây gọi
tổ chức, cá nhân)các hoạt động liên quan đến việc lập, thẩm định bản cam
kết bảo vệ môi trường đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ
Thông số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên Môi
trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực
hiện đề án bảo vệ i trường chi tiết; lập đăng đề án bảo vệ môi trường
đơn giản.
Quy định y không áp dụng đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp
được ủy quyền đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
MỤC 1
CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 3. Hồ đăng bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây viết
tắt là bản CBM)
1. Trường hợp d án đầu tính chất, quy mô, công suất không thuộc
danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP), hồ sơ gồm:
Quy định trình tự thử tục thực hiện cơ chế một cửa đối với hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Trang 2
Quy định trình tự thử tục thực hiện cơ chế một cửa đối với hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Người đăng: giadinhtd21-3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định trình tự thử tục thực hiện cơ chế một cửa đối với hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 9 10 666