Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về giá đất tỉnh Cao Bằng năm 2014

Được đăng lên bởi thuongmdc2000
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/QĐ -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
A. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
1. Bảng giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị
a) Thành phố Cao Bằng
Đơn vị tính: đồng/m2

- Đất ở.
Đô thị

Thành phố

Loại
đường
phố
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Vị trí
1
16.000.000
10.880.000
7.400.000
5.030.000
3.520.000
2.395.000
1.675.000
1.140.000
775.000
530.000

2
10.260.000
5.440.000
3.700.000
2.515.000
1.760.000
1.200.000
837.000
570.000
400.000
300.000

3
5.130.000
2.821.000
1.850.000
925.000
880.000
600.000
420.000
292.000
240.000
170.000

4
2.821.000
1.552.000
980.000
500.000
440.000
300.000
210.000
160.000
132.000
100.000

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
Đơn vị tính: đồng/m2
Đô thị

Thành phố

Loại
đường
phố
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Vị trí
1
11.200.000
7.616.000
5.180.000
3.521.000
2.464.000
1.676. 000
1.172. 000
798.000
543.000
371.000

2
7.182.000
3.808.000
2.590.000
1.761.000
1.232.000
840.000
586.000
399.000
280.000
210.000

3
3.591.000
1.975.000
1.295.000
648.000
616.000
420.000
294.000
204.000
168.000
119.000

4
1.975.000
1.086.000
686.000
350.000
308.000
210.000
147.000
112.000
92.000
70.000

b) Thị trấn Quảng Uyên huyện Quảng Uyên
Đô thị

Loại đường
phố

Thị trấn

I
II
III
IV
V

Vị trí
1
2.070.000
1.378.000
984.000
703.000
503.000

2
1.020.000
689.000
492.000
351.000
251.000

3
510.000

4
250.000

345.000
172.000
246.000
123.000
175.000
88.000
125.000
62.000
Đơn vị tính: đồng/m2

c) Thị trấn Nước Hai huyện Hòa An.
Đơn vị tính: đồng/m2
Đô thị

Thị trấn

Loại đường
phố
I
II
III
IV
V

Vị trí
1
1.980.000
1.378.000
984.000
703.000
503.000

2
990.000
689.000
492.000
351.000
251.000

3
490.000
345.000
246.000
175.000
125.000

4
240.000
172.000
123.000
88.000
62.000

d) Thị trấn các huyện: Thị trấn Trùng Khánh huyện Trùng Khánh, thị trấn
Đông Khê huyện Thạch An, thị trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh, thị trấn Xuân Hòa
huyện Hà Quảng.
- Huyện Hà Quảng áp dụng từ đường loại II đến đường loại V.
Đơn vị tính: đồng/m2
Vị trí
đường
Đô thị Loạiphố
1
2
3
4
I
1.396.000
698.000
349.000
174.000
II
996.000
498.000
249.000
124.000
III
712.000
356.000
178.000
89.000
Thị trấn
IV
510.000
255.000
127.000
63.000
V
367.000
183.000
91.000
52.000
đ) Thị trấn Thông, Nông huyện Thông Nông; thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc
Đơn vị tính: đồng/m2
Đô thị

Loại đường phố

Thị trấn

II
III
IV
V

Vị trí
1
1.096.000
762.000
546.000
393.000
2

2
523...
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/QĐ -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
A. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
1. Bảng giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị
a) Thành phố Cao Bằng
- Đất ở. Đơn vị tính: đồng/m
2
Đô thị
Loại
đường
phố
Vị trí
1 2 3 4
I 16.000.000 10.260.000 5.130.000 2.821.000
II 10.880.000 5.440.000 2.821.000 1.552.000
III 7.400.000 3.700.000 1.850.000 980.000
IV 5.030.000 2.515.000 925.000 500.000
Thành phố V 3.520.000 1.760.000 880.000 440.000
VI 2.395.000 1.200.000 600.000 300.000
VII 1.675.000 837.000 420.000 210.000
VIII 1.140.000 570.000 292.000 160.000
IX 775.000 400.000 240.000 132.000
X 530.000 300.000 170.000 100.000
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
Đơn vị tính: đồng/m
2
Đô thị
Loại
đường
phố
Vị trí
1 2 3 4
I 11.200.000 7.182.000 3.591.000 1.975.000
II 7.616.000 3.808.000 1.975.000 1.086.000
III 5.180.000 2.590.000 1.295.000 686.000
IV 3.521.000 1.761.000 648.000 350.000
Thành phố V 2.464.000 1.232.000 616.000 308.000
VI 1.676. 000 840.000 420.000 210.000
VII 1.172. 000 586.000 294.000 147.000
VIII 798.000 399.000 204.000 112.000
IX 543.000 280.000 168.000 92.000
X 371.000 210.000 119.000 70.000
Quy định về giá đất tỉnh Cao Bằng năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về giá đất tỉnh Cao Bằng năm 2014 - Người đăng: thuongmdc2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quy định về giá đất tỉnh Cao Bằng năm 2014 9 10 245