Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
______
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bao gồm: điều
kiện, thẩm quyền, hồ sơ, quy trình giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
bồi dưỡng và cấp chứng chỉ; trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng, nhiệm vụ và
quyền của giảng viên, học viên; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2. Văn bản này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (sau đây gọi tắt là cơ sở bồi dưỡng); người tốt
nghiệp đại học chưa qua đào tạo sư phạm đang làm hoặc sẽ làm nhiệm vụ giảng
dạy trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng,
đại học.
3. Văn bản này miễn áp dụng đối với các gi¸o viªn, giảng viên đã có thâm
niên công tác từ 20 năm trở lên và những người đã có chức danh phó giáo sư,
giáo sư.
Điều 2. Mục đích bồi dưỡng
Giúp cho những người chưa qua đào tạo sư phạm nắm vững hệ thống kiến
thức và kỹ năng thực hành sư phạm để giảng dạy trong các trường trung học phổ
thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, nhằm nâng cao trình độ và
chuẩn hoá nhà giáo.
Điều 3. Hình thức bồi dưỡng
Việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được thực hiện theo hình thức tín chỉ.

Chương II
ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH

2

GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Điều 4. Điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Các cơ sở giáo dục đại học được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quyết
định số 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo
chưa đạt chuẩn được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khi có đủ các
điều kiện sau đây:
1. Có đủ giảng viên cơ hữu, đúng chuyên ngành để giảng dạy các học phần
trong chương trình bồi dưỡng. Giảng viên tham gia giảng dạy phải có bằng tiến
sĩ, có ít nhất 5 năm giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn của chương trình bồi
dưỡng, có các công trình nghiên cứu về chính sách giáo dục trong nước và thế
giới.
2. Có chương trình bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở chương trình
khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Có đủ tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học
tập.
4. Có cơ sở vật...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
______
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về bồi dưỡng nghiệp v phạm bao gồm: điều
kiện, thẩm quyền, hồ sơ, quy trình giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
bồi dưỡng cấp chứng chỉ; trách nhiệm của sở bồi dưỡng, nhiệm vụ
quyền của giảng viên, học viên; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2. Văn bản này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm v
bồi dưỡng nghiệp vụ phạm (sau đây gọi tắt s bồi dưỡng); người tốt
nghiệp đại học chưa qua đào tạophạm đang làm hoặc sẽ làm nhiệm vụ giảng
dạy trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng,
đại học.
3. Văn bản này miễn áp dụng đối với các gi¸o viªn, giảng viên đã có thâm
niên công tác từ 20 năm trở lên những người đã chức danh phó giáo sư,
giáo sư.
Điều 2. Mục đích bồi dưỡng
Giúp cho những người chưa qua đào tạo phạm nắm vững hệ thống kiến
thức và kỹ năng thực hành sư phạm để giảng dạy trong các trường trung học phổ
thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, nhằm nâng cao trình độ và
chuẩn hoá nhà giáo.
Điều 3. Hình thức bồi dưỡng
Việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được thực hiện theo hình thức tín chỉ.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH
QUY ĐỊNH Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUY ĐỊNH Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 9 10 744