Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý hoạt động
công nhận tại Việt Nam như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt
Nam, gồm điều kiện đối với tổ chức công nhận; trình tự, thủ tục đăng ký hoạt
động công nhận; giám sát hoạt động công nhận và trách nhiệm của các bên có
liên quan.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ công nhận (sau
đây gọi là tổ chức công nhận), tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận và
các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động công nhận.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chuyên gia đánh giá là người có năng lực được tổ chức công nhận chỉ
định để đánh giá tổ chức đánh giá sự phù hợp. Chuyên gia đánh giá có thể thực
hiện cuộc đánh giá một mình hoặc là thành viên của đoàn đánh giá.
2. Chuyên gia đánh giá trưởng là chuyên gia đánh giá có năng lực được tổ
chức công nhận giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hoạt động đánh giá đã
quy định.
3. Chuyên gia kỹ thuật là người có năng lực được tổ chức công nhận chỉ
định để đảm bảo cung cấp kiến thức và kỹ năng cụ thể về phạm vi công nhận sẽ
được đánh giá. Chuyên gia kỹ thuật là thành viên đoàn đánh giá, hỗ trợ cho đoàn
đánh giá về mặt kỹ thuật nhưng không phải là chuyên gia đánh giá.

2

4. Xác nhận đăng ký hoạt động công nhận là việc cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xem xét, thẩm định năng lực của tổ chức công nhận theo các điều kiện hoạt
động công nhận để cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động công nhận.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Tổ chức công nhận phải đảm bảo năng lực hoạt động đáp ứng các yêu
cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của
Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc
tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Ch...
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 21/2010/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010
Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 9 10 799