Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình đánh giá nội bộ

Được đăng lên bởi hoangkimnhung710
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

(Ban hành lần 2 kèm theo Quyết định số
/QĐ-STNMT ngày
tháng 6 năm 2011
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị)
1. MỤCĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:
Vănbản này quy định cụ thể cách thức tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xácđịnh tính hiệu lực và hiệu
quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến hệthống quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Quảng Trị (gọitắt là Sở) nhằm:
§ Quy định phương pháp thống nhất trongviệc tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng của Sở;
§ Phát hiện và xử lý những sự không phùhợp của Hệ thống Quản lý chất lượng, tìm kiếm các cơ hội cải tiến để có
hànhđộng thích hợp duy trì tính hiệu lực và nâng cao hiệu quả của Hệ thống Quản lýchất lượng.
Quytrình này được áp dụng cho tất cả các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ do Đạidiện lãnh đạo và các đánh giá
viên nội bộ tiến hành trong Sở.
2. ĐỊNHNGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
2.1. Định nghĩa, từ viết tắt:
-

Cácthuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sửdụng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2007.

2.2. Tàiliệu liên quan:
-

Quytrình kiểm soát tài liệu

:QT-01

-

Quytrình kiểm soát hồ sơ

-

Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa

:QT-02
: QT-09

3. NỘIDUNG:
3.1. Lưu đồ quátrình đánh giá nội bộ:

(xem trang sau)

3.2. LậpChương trình đánh giá nội bộ :
Đạidiện lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm lập Chương trình đánh giá nội bộ hệthống chất lượng hàng năm
(theo biểu QT-28/M.01). Chương trình phải đảmbảo sao cho mọi yếu tố của hệ thống chất lượng đều được đánh
giá.
Chươngtrình sau khi lập phải được Giám đốc Sở hoặc người được uỷ quyền phê duyệt mớicó giá trị thực hiện.
Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người tổ chức thựchiện Chương trình đánh giá nội bộ.
Chu kỳ đánh giá mỗiđơn vị khác nhau tùy thuộc vào tình hình áp dụng và mức độ hoàn thiện của cácđơn vị và
toàn bộ hệ thống chất lượng của Sở, nhưng tất cả các yếu tố của Hệthống phải được đánh giá định kỳ ít nhất mỗi
năm một lần.
Ngoàinhững cuộc đánh giá tiến hành theo định kỳ, việc tổ chức đánh giá đột xuất sẽđược thực hiện theo quyết
định của Giám đốc Sở trên cơ sở đề nghị của Đại diệnlãnh đạo về chất lượng.
Đánhgiá viên do Giám đốc Sở quyết định từ những cán bộ đã được đào tạo, có kinhnghiệm và đủ năng lực
thuộc các đơn vị trong Sở trên cơ sở đề nghị của Đại diệnlãnh đạo về chất lượng.
(Lưu đồ quá trì...
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY TRÌNH
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
(Ban hành ln 2 kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 6 năm 2011
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị)
1. MỤCĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Vănbản này quy định cụ thể cách thức tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xácđịnh tính hiệu lực và hiệu
quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến hệthống quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Quảng Trị (gọitắt là Sở) nhằm:
§ Quy định phương pháp thống nhất trongviệc tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng của Sở;
§ Phát hiện và xử lý những sự không phùhợp của Hệ thống Quản lý chất lượng, tìm kiếm các cơ hội cải tiến để có
hànhđộng thích hợp duy trì tính hiệu lực và nâng cao hiệu quả của Hệ thống Quản lýchất lượng.
- Quytrình này được áp dụng cho tất cả các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ do Đạidiện lãnh đạo và các đánh giá
viên nội bộ tiến hành trong Sở.
2. ĐỊNHNGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
2.1. Định nghĩa, từ viết tắt:
- Cácthuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sửdụng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2007.
2.2. Tàiliệu liên quan:
- Quytrình kiểm soát tài liệu :QT-01
- Quytrình kiểm soát hồ sơ :QT-02
- Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa : QT-09
3. NỘIDUNG:
3.1. Lưu đồ quátrình đánh giá nội bộ: (xem trang sau)
3.2. LậpChương trình đánh giá nội bộ :
- Đạidiện lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm lập Chương trình đánh giá nội bộ hệthống chất lượng hàng năm
(theo biểu QT-28/M.01). Chương trình phải đảmbảo sao cho mọi yếu tố của hệ thống chất lượng đều được đánh
giá.
- Chươngtrình sau khi lập phải được Giám đốc Sở hoặc người được uỷ quyền phê duyệt mớicó giá trị thực hiện.
Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người tổ chức thựchiện Chương trình đánh giá nội bộ.
- Chu kỳ đánh giá mỗiđơn vị khác nhau tùy thuộc vào tình hình áp dụng và mức độ hoàn thiện của cácđơn vị và
toàn bộ hệ thống chất lượng của Sở, nhưng tất cả các yếu tố của Hệthống phải được đánh giá định kỳ ít nhất mỗi
năm một ln.
- Ngoàinhững cuộc đánh giá tiến hành theo định kỳ, việc tổ chức đánh giá đột xuất sẽđược thực hiện theo quyết
định của Giám đốc Sở trên cơ sở đề nghị của Đại diệnlãnh đạo về chất lượng.
- Đánhgiá viên do Giám đốc Sở quyết định từ những cán bộ đã được đào tạo, có kinhnghiệm và đủ năng lực
thuộc các đơn vị trong Sở trên cơ sở đề nghị của Đại diệnlãnh đạo về chất lượng.
(Lưu đồ quá trình)
Quy trình đánh giá nội bộ - Trang 2
Quy trình đánh giá nội bộ - Người đăng: hoangkimnhung710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy trình đánh giá nội bộ 9 10 452