Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình khắc phục phòng ngừa

Được đăng lên bởi tranthu0112821
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO CHÂU Á

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG
KHẮC PHỤC-PHÒNG NGỪA-CẢI TIẾN

MÃ SỐ

: QT-ISO-06

LẦN BAN HÀNH

: 01

NGÀY BAN HÀNH

: 01/03/2012

TRANG

: 1/6

NGƯỜI VIẾT

NGƯỜI KIỂM TRA

NGƯỜI DUYỆT

TRẦN TRUNG CHÍNH

Quy trình thực hiện hoạt động KP-PN-CT

Mã số: QT-ISO-06

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ
Ngày tháng

Lần ban hành: 01

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

Ban hành lần đầu

01

Trang: 2/6

Quy trình thực hiện hoạt động KP-PN-CT

Mã số: QT-ISO-06

1. MỤC ĐÍCH:
- Qui định trách nhiệm và phương pháp thực hiện các biện pháp khắc phục,
phòng ngừa để giải quyết các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn trong quá trình hoạt
động dịch vụ và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng hoặc những đề xuất
cải tiến nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất
lượng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Áp dụng cho các quá trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của
Công ty.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Các TCVN hiện hành.
- Sổ tay chất lượng, mục quy trình hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải
tiến (8.5).
- ISO 9001 : 2008
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA - CHỮ VIẾT TẮT:
4.1 Thuật ngữ và Định nghĩa:
4.1.1 Hoạt động khắc phục: là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và thực hiện
các biện pháp khắc phục các tồn tại đã xảy ra, nhằm đảm bảo các tồn tại đó không
bị tái diễn.
4.1.2 Hoạt động phòng ngừa: là công việc phân tích nguyên nhân, đề ra và thực
hiện các biện pháp ngăn ngừa những tồn tại có thể xảy ra trong tương lai.
4.1.3 Thực hiện đề xuất cải tiến: là việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị nhằm nâng
cao hiệu lực của HTQLCL.
4.2 Chữ viết tắt:
- KP-PN-CT
- HTQLCL
- TP
- QT
- BH
- SĐ
- BM
- BMQ

Lần ban hành: 01

: Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
: Hệ thống quản lý chất lượng.
: Trưởng phòng.
: Qui trình.
: ban hành.
: Sửa đổi.
: Biểu mẫu.
: Biểu mẫu qui trình.

Trang: 3/6

Quy trình thực hiện hoạt động KP-PN-CT

Mã số: QT-ISO-06

5. NỘI DUNG
5.1. Lưu đồ quá trình thực hiện hoạt động KP-PN-CT
STT

Lưu đồ

Biểu mẫu ghi chép

Trách nhiệm

a

Các vấn đề cần thực
hiện hoạt động KPPN-CT

b

Lập phiếu yêu cầu hoạt động
KP-PN-CT

BMQ-ISO-06-01

Lãnh đạo
Đại diện lãnh đạo

c

Phân tích nguyên nhân, đề ra
biện pháp và trách nhiệm thực
hiện

BMQ-ISO-06-01

Lãnh đạo
Đại diện lãnh đạo

BMQ-ISO-06-01

d

Thực hiện và theo dõi
các biện pháp

Lãnh đạo
Đại diện lãnh đạo

KP-PN-CT

Lãnh đạo
Đại diện lãnh đạo

5.2. Mô tả lưu đồ
Bước 1. Các vấn đề cần thực hiện hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến:
- Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động thương mại...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO CHÂU Á
QUY TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG
KHẮC PHỤC-PHÒNG NGỪA-CẢI TIẾN
MÃ SỐ : QT-ISO-06
LẦN BAN HÀNH : 01
NGÀY BAN HÀNH : 01/03/2012
TRANG : 1/6
NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI DUYỆT
TRẦN TRUNG CHÍNH
Quy trình khắc phục phòng ngừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình khắc phục phòng ngừa - Người đăng: tranthu0112821
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy trình khắc phục phòng ngừa 9 10 724