Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm soát hồ sơ của Sở NN&PTNT Hà Nội

Được đăng lên bởi hoang-minh-hien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số: QT-SNN-02

SỞ NN & PTNN
HÀ NỘI

QUI TRÌNH
KIỂM SOÁT HỒ SƠ

Lần ban hành: 02
Ngày: …./…./2014

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
(Tài liệu được phân phối cho cá nhân, đơn vị nào thì đánh dấu X vào ô

tương ứng)

1. Giám đốc

9. Phòng Tổ chức cán bộ

2. Phó Giám đốc

10. Phòng Kế hoạch – Đầu tư

3. Phó Giám đốc

11. Phòng Tài chính – Kế toán

4. Phó Giám đốc

12. Phòng Chăn nuôi

5. Phó Giám đốc

13. Phòng Trồng trọt

6. Phó Giám đốc

14. Phòng Quản lý XDCT

7. Phó Giám đốc

15. Văn phòng Sở

8. Phó Giám đốc

16. Thư ký BCĐ
Người viết

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Dương Tuấn Miên

Chu Phú Mỹ

Chức vụ

Thư ký BCĐ

Chánh Văn phòng

Giám đốc Sở

Chữ ký

Qui trình Kiểm soát hồ sơ
1

QT-SNN-02

Mục đích

Quy định chung về cách thức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, sử dụng và huỷ bỏ các hồ
sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Sở NN&PTNT Hà Nội.
2

Phạm vi áp dụng

-

Áp dụng đối với tất cả các loại hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng;

-

Thư ký Ban chỉ đạo giúp Giám đốc Sở theo dõi thực hiện quy trình này.

3

Tài liệu viện dẫn

-

Luật Lưu trữ ngày 01 tháng 7 năm 2012;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
- Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư lưu trữ
nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị.
4

Thuật ngữ, ký hiệu

Hồ sơ chất lượng: là tài liệu công bố các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng
về các hoạt động được thực hiện.
5

Nội dung quy trình

Trang 2/5

Qui trình Kiểm soát hồ sơ

QT-SNN-02

5.1 Lưu đồ
Trách nhiệm

Trình tự công việc

CB, CC được phân
công giải quyết công
việc

Mở hồ sơ công việc

CB, CC được phân
công giải quyết công
việc

Thu thập, cập nhật
văn bản vào hồ sơ

CB, CC được phân
công giải quyết công
việc

Kết thúc hồ sơ

Phụ trách Đơn vị/
Công chức liên quan

CB, CC được phân
công/
Bộ phận lưu trữ

Tài liệu, mẫu biểu
liên quan

Bàn giao lưu trữ

Lưu hồ sơ

Theo mục 6 của qui
trình

Trang 3/5

Qui trình Kiểm soát hồ sơ

QT-SNN-02

5.2 Mô tả
5.2.1 Mở hồ sơ công việc
Đầu năm dựa vào bản danh mục hồ sơ đã được duyệt (nếu đã được ban hành) hoặc
dựa vào kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân,
các cán bộ, công chức tiến hành mở hồ sơ:
- Ghi tên cơ quan, đơn vị trên bìa hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn ngành TCN 01:2002
(ban hành theo QĐ số 62 /QĐ-LTNN ngày 7/5/2002 của Cục lưu trữ Nhà nước);
- Mỗ...
SỞ NN & PTNN
HÀ NỘI
QUI TRÌNH
KIỂM SOÁT HỒ SƠ
Mã số: QT-SNN-02
Lần ban hành: 02
Ngày: …./…./2014
THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú
THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
(Tài liệu được phân phối cho cá nhân, đơn vị nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng)
1. Giám đốc 9. Phòng Tổ chức cán bộ
2. Phó Giám đốc 10. Phòng Kế hoạch – Đầu tư
3. Phó Giám đốc 11. Phòng Tài chính – Kế toán
4. Phó Giám đốc 12. Phòng Chăn nuôi
5. Phó Giám đốc 13. Phòng Trồng trọt
6. Phó Giám đốc 14. Phòng Quản lý XDCT
7. Phó Giám đốc 15. Văn phòng Sở
8. Phó Giám đốc 16. Thư ký BCĐ
Người viết Kiểm tra Phê duyệt
Họ và tên Nguyễn Thành Trung Dương Tuấn Miên Chu Phú Mỹ
Chức vụ Thư ký BCĐ Chánh Văn phòng Giám đốc Sở
Chữ ký
Quy trình kiểm soát hồ sơ của Sở NN&PTNT Hà Nội - Trang 2
Quy trình kiểm soát hồ sơ của Sở NN&PTNT Hà Nội - Người đăng: hoang-minh-hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình kiểm soát hồ sơ của Sở NN&PTNT Hà Nội 9 10 267