Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm soát tài liệu của Sở NN&PTNT Hà Nội

Được đăng lên bởi hoang-minh-hien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số: QT-SNN-01

SỞ NN & PTNN
HÀ NỘI

QUI TRÌNH
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Lần ban hành: 02
Ngày: …./…./2014

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
(Tài liệu được phân phối cho cá nhân, đơn vị nào thì đánh dấu X vào ô

tương ứng)

1. Giám đốc

9. Phòng Tổ chức cán bộ

2. Phó Giám đốc

10. Phòng Kế hoạch – Đầu tư

3. Phó Giám đốc

11. Phòng Tài chính – Kế toán

4. Phó Giám đốc

12. Phòng Chăn nuôi

5. Phó Giám đốc

13. Phòng Trồng trọt

6. Phó Giám đốc

14. Phòng Quản lý XDCT

7. Phó Giám đốc

15. Văn phòng Sở

8. Phó Giám đốc

16. Thư ký BCĐ
Người viết

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

Dương Tuấn Miên

Chu Phú Mỹ

Chức vụ

Thư ký BCĐ

Chánh Văn phòng

Giám đốc Sở

Chữ ký

Qui trình Kiểm soát tài liệu

QT-SNN-01

1. Mục đích
Quy định việc ban hành, sửa đổi và quản lý các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất
lượng của Sở NN&PTNT Hà Nội.
2. Phạm vi áp dụng
- Áp dụng đối với việc kiểm soát các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng
của cơ quan Sở gồm:
+ Chính sách, mục tiêu chất lượng;
+ Sổ tay chất lượng;
+ Các quy trình, quy định thuộc Hệ thống quản lý chất lượng;
+ Các hướng dẫn công việc;
+ Các biểu mẫu;
+ Các văn bản pháp quy và tiêu chuẩn sử dụng trong hệ thống (tài liệu bên ngoài).
Ghi chú: Các hồ sơ, văn bản lưu trữ không thuộc phạm vi áp dụng của quy trình này.
-

Ban chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy trình này

3. Tài liệu viện dẫn
QT-SNN-04: Quy trình kiểm soát kết quả công việc không phù hợp và khắc phục, phòng
ngừa sự không phù hợp.
4. Thuật ngữ, ký hiệu
- ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo về chất lượng của cơ quan Sở (là một người trong số
các Phó Giám đốc Sở, được Giám đốc Sở phân công có trách nhiệm thực hiện các
nhiệm vụ theo yêu cầu 5.5.2 của TCVN ISO 9001:2008).
- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng
- Đơn vị: Các phòng, ban thuộc Sở.
- Tài liệu: là dữ liệu có ý nghĩa và phương tiện hỗ trợ truyền đạt (giấy, đĩa từ, ảnh...
hoặc tổ hợp các dạng trên)
- Tài liệu bên trong (tài liệu HTQLCL): là tài liệu do Sở ban hành (chính sách,
mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, các quy trình, các hướng dẫn, biểu mẫu, các quy
định... thuộc hệ thống quản lý chất lượng)
- Tài liệu bên ngoài: là tài liệu không do Sở ban hành nhưng phải thực hiện (các
văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, tài liệu nghiệp vụ - kỹ thuật...)
- Tài liệu kiểm soát: là các tài liệu được kiểm soát về nội dung. Tài liệu được kiểm
soát có đóng dấu tài liệu kiểm soát ở trang bìa, có bản số tương ứ...
SỞ NN & PTNN
HÀ NỘI
QUI TRÌNH
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Mã số: QT-SNN-01
Lần ban hành: 02
Ngày: …./…./2014
THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú
THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
(Tài liệu được phân phối cho cá nhân, đơn vị nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng)
1. Giám đốc 9. Phòng Tổ chức cán bộ
2. Phó Giám đốc 10. Phòng Kế hoạch – Đầu tư
3. Phó Giám đốc 11. Phòng Tài chính – Kế toán
4. Phó Giám đốc 12. Phòng Chăn nuôi
5. Phó Giám đốc 13. Phòng Trồng trọt
6. Phó Giám đốc 14. Phòng Quản lý XDCT
7. Phó Giám đốc 15. Văn phòng Sở
8. Phó Giám đốc 16. Thư ký BCĐ
Người viết Kiểm tra Phê duyệt
Họ và tên Nguyễn Thành Trung Dương Tuấn Miên Chu Phú Mỹ
Chức vụ Thư ký BCĐ Chánh Văn phòng Giám đốc Sở
Chữ ký
Quy trình kiểm soát tài liệu của Sở NN&PTNT Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm soát tài liệu của Sở NN&PTNT Hà Nội - Người đăng: hoang-minh-hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình kiểm soát tài liệu của Sở NN&PTNT Hà Nội 9 10 850