Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình lập kế hoạch truyền thông

Được đăng lên bởi Quang Đức
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
“MÔ HÌNH LẮP RÁP”
(Assemble model)
1. Nghiên cứu& phân tích (Research& Analysis)
1.1. Công việc (Project)
1.1.1. Yêu cầu, nhu cầu (Request)
1.1.2. Thông tin được cung cấp (Information)
1.2. Thị trường (Market)
1.2.1. Sản phẩm/dịch vụ (Product)
1.2.2. Khách hàng/đối tượng mục tiêu (Target Audience)
1.2.3. Đối thủ cạnh tranh (Competition)
1.2.4. Kênh truyền thông (Channel)
1.2.5. Chính mình (Self)
2. Timeline & Checklist
3. Planning
1. Mục đích (Purpose)
2. Chỉ tiêu đo lường (KPI)
3. Thời gian, tiến độ (Timeline)
4. Đối tượng mục tiêu (Target Audience)
5. Thông điệp, ý tưởng chủ đạo (Concept, Key message)
6. Kênh/công cụ truyền thông (Channel, Tool)
7. Kinh phí (Finance)
8. Nhân sự (People)
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
 TRẦN NGỌC LIÊN CHI
Trưởng Bộ phận Communication
Email: lienchi@margroup.edu.vn
Mobile: 0166 878 7657

...
QUY TRÌNH LP K HOCH TRUYN THÔNG
“MÔ HÌNH LP RÁP”
(Assemble model)
1. Nghiên cu& phân tích (Research& Analysis)
1.1. Công vic (Project)
1.1.1. Yêu cu, nhu cu (Request)
1.1.2. Thông tin được cung cp (Information)
1.2. Th trường (Market)
1.2.1. Sn phm/dch v (Product)
1.2.2. Khách hàng/đối tượng mc tiêu (Target Audience)
1.2.3. Đối th cnh tranh (Competition)
1.2.4. Kênh truyn thông (Channel)
1.2.5. Chính mình (Self)
2. Timeline & Checklist
3. Planning
1. Mục đích (Purpose)
2. Ch tiêu đo lường (KPI)
3. Thi gian, tiến độ (Timeline)
4. Đối tượng mc tiêu (Target Audience)
5. Thông đip, ý tưởng ch đạo (Concept, Key message)
6. Kênh/công c truyn thông (Channel, Tool)
7. Kinh phí (Finance)
8. Nhân s (People)
Mi thc mc vui lòng liên h:
TRN NGC LIÊN CHI
Trưng B phn Communication
Email: lienchi@margroup.edu.vn
Mobile: 0166 878 7657
Quy trình lập kế hoạch truyền thông - Người đăng: Quang Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình lập kế hoạch truyền thông 9 10 700