Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình lấy ý kiến phản hồi môn học

Được đăng lên bởi ducka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN
CHO CÁC CUỘC THI

Mã hóa: HD/4.1.1
Lần ban hành: 1
Hiệu lực từ ngày: 01/01/2013
Trang/tổng số trang: 1/2

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 Hướng dẫn này được xây dựng, thực hiện và duy trì để thanh toán tiền ra đề,
coi thi, chấm thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên. Nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng
cao chất lượng công tác giảng dạy cũng như công tác tổ chức các kì thi trong nhà
trường /.
 Hướng dẫn này được áp dụng đối với tất cả các môn học/mô đun được giảng
dạy tại các khoa trong toàn trường..
II. TỪ VIẾT TẮT
- BGH: Ban giám hiệu
- HSSV: Học sinh sinh viên
- PĐT: Phòng Đào Tạo
III. NỘI DUNG:
Lưu đồ các bước công
việc

Phát
phiếu lấy
ý kiến

Nội dung thực hiện
và chuẩn chất lượng

 Buổi giảng (cuối) của môn học,
PĐT kết hợp với Khoa phát phiếu lấy ý
kiến phản hồi về môn học tại lớp cho
HSSV.

Người chịu
trách nhiệm

Mẫu hồ sơ

P. Đào Tạo

HD/ 4.1.1/ a

P. Đào Tạo

HD/ 4.1.1/ b

P. Đào Tạo

HD/ 4.1.1/ c

 Xin giáo viên 10 phút để HSSV góp
ý và thu lại.
 PĐT và khoa xử lý dữ liệu theo
Xử lý dữ
liệu ban đầu

hướng dẫn trong phiếu lấy ý kiến.
 Tính kết quả từng phiếu.
 Tổng hợp kết quả các phiếu của 1
môn học/ mô đun.

Lập báo cáo

 Mỗi học kỳ ít nhất 1 lần, lập báo cáo
kết quả lấy ý kiến theo mẫu trình BGH
và thông báo cho Khoa

QUY TRÌNH THANH QUYẾT TOÁN
CHO CÁC CUỘC THI

Mã hóa: HD/4.1.1
Lần ban hành: 1
Hiệu lực từ ngày: 01/01/2013
Trang/tổng số trang: 2/2

Lưu đồ các bước công
việc

Biện pháp
khắc phục

Người chịu
trách nhiệm

Nội dung thực hiện
và chuẩn chất lượng

 PĐT đề xuất các biện pháp khắc
phục với Khoa về những điểm hạn chế
của giáo viên.
 PĐT kết hợp với Khoa theo dõi quá
trình khắc phục của giáo viên và báo
cáo với BGH

Lưu
hồ
sơ

 Các hồ sơ được lưu theo qui định
của quy trình kiểm soát hồ sơ.

Mẫu hồ sơ

P. Đào Tạo

P. Đào Tạo

IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG
TT

Tên biểu mẫu

Mã hoá

Thời gian
lưu tối thiểu

Nơi lưu

1

Phiếu lấy ý kiến phản hồi về môn học của
sinh viên

HD/ 4.1.1/ a

1 năm

Đơn vị

2

Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi
về môn học của sinh viên.

HD/ 4.1.1/ b

1 năm

Đơn vị

3

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi về môn
học của sinh viên.

HD/ 4.1.1/ c

1 năm

Đơn vị

...


Mã hóa: HD/4.1.1
Lần ban hành: 1
Hiệu lực từ ngày: 01/01/2013
Trang/tổng số trang: 1/2
 
Hướng dẫn này được xây dựng, thực hiện duy trì để thanh toán tiền ra đề,
coi thi, chấm thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên. Nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng
cao chất lượng công tác giảng dạy cũng như công tác tổ chức các kì thi trong nhà
trường /.
Hướng dẫn y được áp dụng đối với tất cả các môn học/mô đun được giảng
dạy tại các khoa trong toàn trường..
II. 
- BGH: Ban giám hiệu
- HSSV: Học sinh sinh viên
- PĐT: Phòng Đào Tạo
 
 !"#$%$& '$$()*
+,-$
.,/!)*012$1,-)
+3$1!4)$1506 7)*
* 8,$19!
0:%$1)1,-;
<!1#=>
Buổi giảng (cuối) của môn học,
PĐT kết hợp với Khoa phát phiếu lấy ý
kiến phản hồi về môn học tại lớp cho
HSSV.
Xin giáo viên 10 phút để HSSV góp
ý và thu lại.
P. Đào Tạo HD/ 4.1.1/ a
PĐT khoa xử d liệu theo
hướng dẫn trong phiếu lấy ý kiến.
Tính kết quả từng phiếu.
Tổng hợp kết qu các phiếu của 1
môn học/ mô đun.
P. Đào Tạo HD/ 4.1.1/ b
Mỗi học kỳ ít nhất 1 lần, lập báo cáo
kết quả lấy ý kiến theo mẫu trình BGH
và thông báo cho Khoa
P. Đào Tạo HD/ 4.1.1/ c
?@&%A$%A
BC6D/E
6,-!&F)"G!
1%0
@1,H!65I
DJ,H)
Quy trình lấy ý kiến phản hồi môn học - Trang 2
Quy trình lấy ý kiến phản hồi môn học - Người đăng: ducka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình lấy ý kiến phản hồi môn học 9 10 603