Ktl-icon-tai-lieu

quy trình nhân sự tổng quát

Được đăng lên bởi custas123
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco

The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự
Analysing Department / Ban Nghiên Cứu
By/ Ngừơi thực hiện

Process / Quy trình

Phòng HC NS

Document/Record

Explain / Diễn Giải

Quy trình tuyển dụng

NV đc tuyển
dụng

Phòng HC NS

Note

Chuẩn bị đk làm
việc
Giao/nhận nhiệm vụ

Phòng HC NS

Quy trình đánh giá

Theo dõi đánh giá

Loại gì ?

Phòng HC NS

Quy trình đào tạo
Phòng HC NS

Phòng HC NS

Date: 09/01/2014

Quá
trình
đào tạo

Vị trí
không
phù
hợp

Áp
dụng
chế
độ CS

Thay
đổi
HĐ

Chuyển
công
tác

Điều
chỉnh chế
độ theo
HĐ

Chuyển
loại
HĐ

Vi
phạm
kỷ
luật

Chưa
đủ
năng
lực

Kỷ luật

Có
thành
tích
tốt

Đủ
điều
kiện
đề bạt

Điều
chỉnh
lương

Kế
hoạch
pt

Quy trình xử lý vi phạm
Quy trình phát triển

Quy
trình
tổng
quát

Page 1 of 4

Ngo Quang Thuat

Phòng HC NS

HR process - Taphuco
Có
thành
tích
tốt

Khen
thưởng

Điều
chỉnh
lương

Đủ
điều
kiện
đề bạt

Đề bạt

Điều
chỉnh

Phòng HC NS

Phòng HC NS

Phòng HC NS

Kế
hoạch
pt

Quy trình khen thưởng
Quy trình đề bạt

Định
hướng
hiệu
chỉnh
nghề
nghiệp

Tiếp tục ?
Thôi việc

Quy trình cho nghỉ việc

Kết thúc

Date: 09/01/2014

Page 2 of 4

Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco

Managing / Quy trình quản trị nhân sự

tment / Ban Nghiên Cứu
Explain / Diễn Giải

Date: 09/01/2014

Page 3 of 4

Ngo Quang Thuat

HR process - Taphuco

Date: 09/01/2014

Page 4 of 4

...
Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco
Date: 09/01/2014
Page 1 of 4
The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhân sự
Analysing Department / Ban Nghiên Cứu
By/ Ngừơi thực hiện
Process / Quy trình
Document/Record
Note
Explain / Diễn Giải
Phòng HC NS Quy trình tuyển dụng
Phòng HC NS
Phòng HC NS
Quy trình đánh giá
Phòng HC NS
Quy trình đào tạo
Quy trình xử lý vi phạm
Phòng HC NS Quy trình phát triển
Phòng HC NS
Quy
trình
tổng
quát
NV đc tuyển
dụng
Chuẩn bị đk làm
việc
Giao/nh n nhi m v
Theo dõi đánh giá
Lo i gì ?
Chưa
đủ
năng
lực
Quá
trình
đào tạo
Vi
ph m
k
lu t
K lu t
Vị trí
không
phù
hợp
Chuyển
công
tác
Áp
dụng
chế
độ CS
Điều
chỉnh chế
độ theo
Thay
đổi
Chuy n
lo i
HĐ
thành
tích
t t
Đủ
điều
kiện
đề bạt
Điều
chỉnh
lương
K ế
ho ch
pt
quy trình nhân sự tổng quát - Trang 2
quy trình nhân sự tổng quát - Người đăng: custas123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quy trình nhân sự tổng quát 9 10 87