Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2054 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC

QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Mã tài liệu: NS - 20

Hà Nội, 15/02/2008

Mã tài liệu: NS - 20
Phiên bản: Ver 1.0

QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn
Họ và tên

Phó ban ISO

Giám đốc

ABC

ABC

ABC

Chữ ký
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay
toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 /4

QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Mã tài liệu: NS - 20
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:
1. Thẩm quyền
-

Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên đầu
tiên.

-

Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm
quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.

-

Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến phòng
nhân sự.

-

Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công ty.

-

Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp quản lý
gián tiếp, TP. nhân sự, TP. điều hành, Giám đốc, ban kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.
a. Viết đơn:
-

Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm quyền
phê duyệt.

b. Nhận đơn.
-

Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải
thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết.

-

Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy định thì
viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.

-

Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi
khiếu nại theo mẫu: NS – 20 – BM03.

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa ...
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC
QUI TRÌNH
XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Mã tài liệu: NS - 20
Hà Nội, 15/02/2008
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo - Trang 2
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo 9 10 611