Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Soạn thảo bởi

Họ tên:
Ngày ký:

Soát xét bởi

Họ tên:
Ngày ký:

Phê duyệt

Họ tên:
Ngày ký:

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Stt

Lần sửa
đổi

Ngày sửa
đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

1

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:
1. Thẩm quyền

2

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

-

Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân
viên đầu tiên.

-

Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo.
Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ
phận đó.

-

Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại
đến phòng nhân sự.

-

Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại
của công ty.

-

Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên
cấp quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban
kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.
a. Viết đơn:
-

Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

b. Nhận đơn.
-

Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết
thì giải thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết.

-

Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy
định thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.

-

Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ
theo dõi khiếu nại theo mẫu: NS – 20 – BM03.

c. Trả lời thời gian giải quyết
-

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gian giải quyết cho
người khiếu nại biết

-

Trường hợp bộ phận đó tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 5 ngày.

-

Trường hợp bộ phận đó không thể tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá
10 ngày.

3

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

d. Xử lý khiếu nại
-

Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn giải
quyết trên đây.

-

Trong trường hợp cần phải có hội đồng để giải quyết khiếu nại thì phải lập biên bản
cuộc họp hội đồng theo mẫu: NS – 20 – BM04.

e. Ra quyết định xử lý
-

Việc xử lý khiếu nại có thể thông qua ...
LOGO CTY
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Soạn thảo bởi Soát xét bởi Phê duyệt
Họ tên: Họ tên: Họ tên:
Ngày ký: Ngày ký: Ngày ký:
THEO DÕI SỬA ĐỔI
Stt Lần sửa
đổi
Ngày sửa
đổi
Nội dung cũ Nội dung mới Trang
1
TÊN CÔNG TY
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - Trang 2
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 9 10 93