Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Bền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TINH LONG AN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THANH TRA TINH

Dec lap - To do - Hanh phtic

S6:412, /QD-TTr

Long An, ngay 4-thang 6 nam 2014

QUYET DINH
Ve viec cir cong chtic hoc nghiep vu thanh tra vien nam 2014
tai thanh phO an Thu
CHANH THANH TRA TINH LONG AN
Can dr Lust Thanh tra nam 2010;
Can Cu Quyet dinh s6 44/2013/QD-UBND ngay 05/9/2013 cua UBND tinh
Long An N4 viec ban hanh Quy dinh ve thdm quyen quan lY to chdc bo may, can
b6, cong chirc trong cac co quan hanh chinh va cac chdc danh lanh dao, quan lY
doanh nghiep nha mrac ten dia ban tinh Long An;
Can cu Quye't dinh s6 49/2009/QD-UBND ngay 01/9/2009 cira UBND tinh
Long An ve viec quy dinh chdc nang, nhiem vu, quyen han, cu cau to chdc cua
Thanh tra tinh Long An;
Can cu Cong van s6 264/TCBTT-DT ngay 12/6/2014 dm Truang Can b6
Thanh tra ve viec chieu sinh Lop BOi &rang Nghiep vu Thanh tra vien K062014 tai thanh ph6 Cdn Thu;
Xet de nghi cua Chanh Van phong,
QUYET DINH:
Dieu 1. Nay dr 04 cong chirc nganh Thanh tra Lone An tham dd Lap bOi
dyeing nghiep vu thanh tra vien nam 2014 tai thanh phO Can Thu. (dinh kern
danh sach).
Khai giang: 8h15, ngay 01/7/2014;
Dia diem hoc: Khach san Xuan Khanh, s6 209, duang 30/4, quSn Ninh
thanh ph6 Can Thu;
Thai gian hoc: tit ngay 01/7-08/8/2014 (tip trung).
Dieu 2. Kinh phi hoc Op do don vi quan ly, sir dung cong chdc chi tra;
phan cong Ong Pham Van Chinh, P. Chanh Thanh tra huyen Ben Lirc lam
True:mg doan.
Dieu 3. Chanh Van phong, Chanh Thanh tra cac huyen, so c6 lien quan,
Ong Pham Van Chinh va cac 6ng, ba c6 ten 6. DiL 1 thi hanh quye't dinh nay./.4.1"
Noi nhipt:
- Nhu Dieu 1, 3;
- BLD;
- P. dao tao, T ow Can bo Thanh tra;
- Ltru: VT, TC

KT.

HANH TRA
ANH TRA

HO TAn Dire

O

Nam sinh

c.N1
5 r-,-4
z
P. Chanh Thanh tra
Thanh tra Huyen Ben Luc
Thanh tra Huyen Tan Thanh Chuyen vien
Thanh tra SC( Tai chinh
Chuyen vien
Thanh tra Si GTVT

Chtic vu

ch
Ghiu

Tnxang Doan
0909.692.471
0983.844.745

SO dien thoai

00

C■

ch
O

C)

— cv rn
c) c.)

0906.774. 160

C-Ni
N.
C)

ck.
oo
0.

7-1

Cong chirc &roc cir di hoc tyr ti c phitvng tien chilai./.

1985

4
1981

tb

"

Ghi

Pham Van Chinh
HuSTnhThi BeThUy
Dang Hoang Phong
04 Phan Thi Thuy Hang

Ho ten
=

risucp

•—

kr)

...
HANH TRA
ANH TRA
KT.
HO TAn Dire
UBND TINH LONG AN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH TRA TINH
Dec lap - To do - Hanh phtic
S6:412, /QD
-
TTr
Long An,
ngay 4
-
thang 6 nam 2014
QUYET DINH
Ve
viec cir cong chtic hoc nghiep vu thanh tra vien nam 2014
tai
thanh phO an Thu
CHANH THANH TRA TINH LONG AN
Can dr Lust Thanh tra nam 2010;
Can Cu Quyet dinh s6 44/2013/QD-UBND ngay 05/9/2013 cua UBND tinh
Long An N4 viec ban hanh Quy dinh ve thdm quyen quan lY to chdc
bo
may, can
b6, cong chirc trong cac co quan hanh chinh va cac chdc danh lanh dao, quan lY
doanh nghiep nha mrac ten dia ban tinh Long An;
Can cu Quye't dinh s6 49/2009/QD-UBND ngay 01/9/2009 cira UBND tinh
Long An ve viec quy dinh chdc nang, nhiem vu, quyen han, cu cau to chdc cua
Thanh tra tinh Long An;
Can cu Cong van s6 264/TCBTT-DT ngay 12/6/2014 dm Truang Can b6
Thanh tra ve viec chieu sinh Lop BOi &rang Nghiep vu Thanh tra vien K06-
2014 tai thanh ph6 Cdn Thu;
Xet de nghi cua Chanh Van phong,
QUYET DINH:
Dieu 1.
Nay dr 04 cong chirc nganh Thanh tra Lone An tham dd Lap bOi
dyeing nghiep vu thanh tra vien nam 2014 tai thanh phO Can Thu. (dinh kern
danh sach).
Khai giang: 8h15, ngay 01/7/2014;
Dia diem hoc: Khach san Xuan Khanh, s6 209, duang 30/4, quSn Ninh
thanh ph6 Can Thu;
Thai gian hoc: tit ngay 01/7-08/8/2014 (tip trung).
Dieu 2.
Kinh phi hoc Op do don vi quan ly, sir dung cong chdc chi tra;
phan cong Ong Pham Van Chinh, P. Chanh Thanh tra huyen Ben Lirc lam
True:mg doan.
Dieu 3.
Chanh Van phong, Chanh Thanh tra cac huyen, so c6 lien quan,
Ong Pham Van Chinh va cac 6ng, ba c6 ten 6. DiL 1 thi hanh quye't dinh nay./.
4
.1
"
Noi nhipt:
- Nhu Dieu 1, 3;
- BLD;
- P. dao tao, T ow Can bo Thanh tra;
- Ltru: VT, TC
Quyết định - Trang 2
Quyết định - Người đăng: Nguyễn Tấn Bền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định 9 10 903