Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định

Được đăng lên bởi App Hanoi HA
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP XNK HÓA CHẤT VÀ
THIẾT BỊ KIM NGƯU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số: …../……./QĐ-KN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU
(V/v cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng)

CHỦ TỊCH
-

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu;

-

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP XNK hóa
chất và thiết bị Kim Ngưu;

-

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cử các Ông/Bà có tên sau đi công tác tại Đà Nẵng:
-

Ông: Nguyễn Vĩ Hoàn

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị

Thời gian công tác: Từ ngày 30/8/2015 đến ngày 2/9/2015
Điều 2. Nhiệm vụ
Các Ông/Bà có tên trên có trách nhiệm thực hiện các công việc đã được phân công.
Điều 3. Thi hành
Phòng Kế toán, Phòng HCNS, Phòng Sản xuất và các Ông/Bà có tên trên chịu trách
nhiệm thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2015
Nơi nhận:
- Các Phòng, CBCNV.
- Lưu: Cty, NM.

CÔNG TY CP XNK HC & TB KIM NGƯU

...
CÔNG TY CP XNK HÓA CHẤT VÀ
THIẾT BỊ KIM NGƯU
Số: …../……./QĐ-KN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU
(V/v cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng)
CHỦ TỊCH
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP XNK hóa
chất và thiết bị Kim Ngưu;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cử các Ông/Bà có tên sau đi công tác tại Đà Nẵng:
- Ông: Nguyễn Vĩ Hoàn Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị
Thời gian công tác: Từ ngày 30/8/2015 đến ngày 2/9/2015
Điều 2. Nhiệm vụ
Các Ông/Bà có tên trên có trách nhiệm thực hiện các công việc đã được phân công.
Điều 3. Thi hành
Phòng Kế toán, Phòng HCNS, Phòng Sản xuất các Ông/Bà tên trên chịu trách
nhiệm thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2015
Nơi nhận:
- Các Phòng, CBCNV.
- Lưu: Cty, NM.
CÔNG TY CP XNK HC & TB KIM NGƯU
Quyết định - Trang 2
Quyết định - Người đăng: App Hanoi HA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định 9 10 847