Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 105

Được đăng lên bởi Thien Dang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
------Số: 105/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về
Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn
giản;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trường Tổng cục Môi trường ký thừa ủy
quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:
1. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

2. Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện, hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.
4. Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi
tiết đã được phê duyệt.
Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016.
Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện
đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật
và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt các văn bản nêu tại Điều 1
Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 105/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về
Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn
giản;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trường Tổng cục Môi trường ký thừa ủy
quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:
1. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Quyết định 105 - Trang 2
Quyết định 105 - Người đăng: Thien Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định 105 9 10 319