Ktl-icon-tai-lieu

quyết định 2149

Được đăng lên bởi tranngan76-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 2149/QÐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính sau đây:
1. Quan điểm
- Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội,
trong đó Nhà nước có vai trò chủ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa
mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác quản lý tổng hợp chất thải rắn.
- Quản lý tổng hợp chất thải rắn được thực hiện liên vùng, liên ngành,
đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, an toàn về xã hội và môi trường, gắn
với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và các quy
hoạch phát triển khác.
- Quản lý tổng hợp chất thải rắn là một trong những ưu tiên của công tác
bảo vệ môi trường, góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển bền
vững đất nước.

2

- Quản lý tổng hợp chất thải rắn phải đáp ứng theo nguyên tắc “người
gây ô nhiễm phải trả tiền”, theo đó các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải,
gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc
phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp,
nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu
tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải
phải chôn lấp.
2. Tầm nhìn tới năm 2050
Phấn đấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được
thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến,
thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa
phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.
3. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát đến 2025
- Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn nhằm cải thiện chất
lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp
phát triển bền vững đất nước.
- Hệ th...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 2149/QÐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
t đề ngh của Bộ trưởng Bộ y dựng Bộ tởng Bộ Tài ngun và
Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính sau đây:
1. Quan điểm
- Quản tổng hợp chất thải rắn trách nhiệm chung của toàn hội,
trong đó Nhà nước vai trò chủ đạo, đẩy mạnh hội hóa, huy động tối đa
mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác quản lý tổng hợp chất thải rắn.
- Quản tổng hợp chất thải rắn được thực hiện liên vùng, liên ngành,
đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, an toàn về hội môi trường, gắn
với các quy hoạch phát triển kinh tế -hội, quy hoạch xây dựng các quy
hoạch phát triển khác.
- Quản lý tổng hợp chất thải rắnmột trong những ưu tiên của công tác
bảo vệ môi trường, góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng tới phát triển bền
vững đất nước.
quyết định 2149 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quyết định 2149 - Người đăng: tranngan76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
quyết định 2149 9 10 140