Ktl-icon-tai-lieu

quyết định 23

Được đăng lên bởi tranngan76-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 23/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊ NH
Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và Vụ trưởng Vụ
Pháp chế,
QUYẾT ĐỊ NH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chất thải nguy hại.
Điều 2. Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định này
được áp dụng để nhận biết, phân loại các chất thải nguy hại, làm căn cứ cho
việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
-

Văn phòng T rung ương Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- T oà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Các Sở T ài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ T ư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ TN&MT ;
- Lưu VT , Cục BVMT , PC, (250)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Phạm Khôi Nguyên

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC
1. Giải thích về các cột trong Danh mục:
1.1. Mã CTNH (mã chất thải nguy hại): là cột thể hiện mã số của các chất thải trong Danh mục khi được xác định là chất
thải nguy hại. Mã CTNH được tổ hợp từ 1, 2 hoặc 3 cặp chữ số (hay 2, 4 hoặc 6 chữ số) như sau:
a) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ nhất thể hiện mã của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính;
b) Cặp chữ số (hay 2 chữ số) thứ...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CNG HOÀ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: 23/2006/QĐ-BTNMT Ni, ngày 26 tng 12 năm 2006
QUYT ĐỊNH
V vic ban hành Danh mc cht thi nguy hi
B TRƯỞNG B TÀI NGUNMÔI TRƯỜNG
Căn c Lut Bo v môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn c Ngh định s 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca
B Tài nguyên và Môi trường;
Căn c Ngh định s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c
a
Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo
vi trường;
Xét đề ngh ca Cc trưởng Cc Bo vi trường và V trưởng V
Pháp chế,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mc cht thi nguy hi.
Điu 2. Danh mc cht thi nguy hi ban hành kèm theo Quyết định này
đưc áp d
ng để nhn biết, phân loic cht thi nguy hi,m căn c cho
vic qun lý cht thi nguy hi theo quy định ca pháp lut.
Điu 3. Quyết định này có hiu lc thinh sau 15 ngày k t ngày đăng
Công báo.
Điu 4.c B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang b, Th trưởng cơ
quan thuc Chính ph, Ch tch U ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc
Trung
ương và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhn:
- Văn phòng T rung ương Đảng;
- Văn phòng Quc hi;
- Văn phòng Ch tch nước;
- Văn phòng Chính ph;
- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan
thuc Chính ph ;
- T án nhân dân ti cao;
- Vin Kim sát nhân dân ti cao;
- Cơ quan trung ương ca các đn th;
- HĐND, UBND các tnh, tnh ph
trc thuc Trung ương;
- Các S Tài nguyên và i trường;
- Cc Kim tra văn bn (B T ư pháp);
- Công báo, Website Cnh ph;
- Website B TN&MT;
- Lưu VT , Cc BVMT, PC, (250)
KT. B TR ƯỞNG
TH TRƯỞNG
(Đã ký)
Phm Khôi Nguyên
quyết định 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quyết định 23 - Người đăng: tranngan76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
quyết định 23 9 10 720