Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 30242012Q

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------Số: 3024/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN
LAO ĐỘNG THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI
HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc
ban hành Quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1366 /SNV-CCVC ngày 04/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động tại Điều 1 Quyết
định số 2925/QĐ-CT ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ở một số nội dung sau (có nội
dung đính kèm).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu
tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

Nguyễn Hữu Hoài

- Website tỉnh QB, Báo Quảng Bình; (để
- Đài Phát thanh - Truyền hình QB; thông báo)
- Lưu: VT, NC.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG
THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3024 /QĐ-CT ngày 05/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)
1. Giảm 01 chỉ tiêu (theo dõi lĩnh vực kinh tế, tài chính: tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Tài
chính doanh nghiệp) của UBND huyện Lệ Thuỷ để bổ sung cho Sở Giáo dục và Đào tạo để bố trí
về cơ sở giáo dục thuộc Sở, tiêu chuẩn tuyển chọn: Đại học trở lên, ngành: Ngữ văn;
2. Bổ sung điều kiện: “Tuyển nam” đối với một số vị trí công tác có điều kiện đặc thù ở một số
chỉ tiêu của cơ quan sau:
- Sở Ngoại vụ: 02 chỉ tiêu tuyển chọn: theo dõi công tác biên giới đất liền (để đáp ứng được yêu
cầu nhiệm vụ đặc thù: đi thực địa khu vực biên giới, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, thời gian
dài... );
- Sở Công Thương: 01 chỉ tiêu tuyển chọn...
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3024/QĐ-CT Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN
LAO ĐỘNG THEO CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CON EM QUẢNG BÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI
HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc
ban hành Quy định chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 -
2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1366 /SNV-CCVC ngày 04/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động tại Điều 1 Quyết
định số 2925/QĐ-CT ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ở một số nội dung sau (có nội
dung đính kèm).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu
tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài
Quyết định 30242012Q - Trang 2
Quyết định 30242012Q - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định 30242012Q 9 10 599