Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành
năm 2013” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
“Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo Quyết định
này thay thế “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo
Quyết định số 589/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng
các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Lưu: VT, PC.

Phạm Vũ Luận

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Danh Muc

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 794 /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành
năm 2013” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
“Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo Quyết định
này thay thế “Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013” ban hành kèm theo
Quyết định số 589/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng
các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Danh Muc
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9 10 140