Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 07/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt
động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, trường đại học, học viện
(sau đây gọi chung là trường đại học), các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập
trường đại học.
3. Thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể
trường đại học có sự đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài được áp dụng
theo quy định tại văn bản này.
4. Việc thành lập các trường đại học trên cơ sở nâng cấp các trường cao
đẳng đang hoạt động cũng được thực hiện theo các quy định tại văn bản này.

2

Điều 2. Điều kiện thành lập trường đại học
Việc thành lập trường đại học phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27
tháng 7 năm 2007.
2. Có Dự án thành lập trường đại học, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội
dung, chương trình, ngành nghề, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, quản lý, quy
hoạch đất đai, nguồn vốn xây dựng trường, kế hoạch và lộ trình đầu tư phát
triển, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.
3. Việc thành lập các trường đại học phải được Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đặt
trụ sở chính của trường cho ý kiến chấp thuận bằng văn bản và cấp Giấy
chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thành lập trường đại học tư thục.
4. Có đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ
cấu, phù hợp v...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 07/2009/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Giáo dục;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
n c Ngh định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của
Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành một sđiu ca Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt
động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, trường đại học, học viện
(sau đây gọi chung là trường đại học), các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập
trường đại học.
3. Thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể
trường đại học sự đầu của tổ chức, nhân nước ngoài được áp dụng
theo quy định tại văn bản này.
4. Việc thành lập các trường đại học trên sở nâng cấp các trường cao
đẳng đang hoạt động cũng được thực hiện theo các quy định tại văn bản này.
QUYẾT ĐỊNH Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học 9 10 998