Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định ban hành quy định về đao đức nhà giáo

Được đăng lên bởi Nghenói CàMauxalắm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đạo đức nhà giáo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý
giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các
Bộ có quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo,
Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chính phủ;
-Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
-Ban Tuyên giáo TW;
-Kiểm toán Nhà nước;
-Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
-UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
-Website Chính phủ;
-Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Như Điều 3 (để thực hiện);
-Công báo;
-Lưu VT, Cục NG-CBQLGD, Vụ PC.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

QUY ĐỊNH
Về đạo đức nhà giáo
( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về đạo đức nhà giáo.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy,
giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Mục đích
Quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện
phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ
sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng,
có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đạo đức nhà giáo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán bộ quản lý
giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các
Bộ có quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo,
Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chính phủ;
-Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
-Ban Tuyên giáo TW;
-Kiểm toán Nhà nước;
-Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);
-Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính
phủ;
-UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
-Website Chính phủ;
-Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Như Điều 3 (để thực hiện);
-Công báo;
-Lưu VT, Cục NG-CBQLGD, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————
Quyết định ban hành quy định về đao đức nhà giáo - Trang 2
Quyết định ban hành quy định về đao đức nhà giáo - Người đăng: Nghenói CàMauxalắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quyết định ban hành quy định về đao đức nhà giáo 9 10 755