Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY …………….
-----------------

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………...;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………
CMND số ……………………………………………………………………………….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh
doanh của công ty.
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách
nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy
định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

...
CÔNG TY …………….
-----------------
Số: ___ - QĐ/CTY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
__________________
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………...;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………
CMND số ……………………………………………………………………………….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….
Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh
doanh của công ty.
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. trách nhiệm báo cáo đầy đủ chịu trách
nhiệm nhân trước Hội đồng quản trị vềc hoạt động của mình theo quy
định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT
http://www.luatminhgia.vn
Quyết định bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc - Trang 2
Quyết định bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc 9 10 572