Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Được đăng lên bởi Giá Tốt Cùng Bạn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP Tư Vấn Phát
Triển Đầu Tư Quốc Gia
..........................
SỐ: 15/QĐ/QG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC GIA
V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng
-

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển
Đầu tư Quốc Gia;
Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm Bà : Lê Thị Ngọc Hoa
-Sinh ngày:02/08/1989
- Hộ khẩu thường trú :

Quang Sơn – Đô Lương – Nghệ An

- Chỗ ở hiện tại:

Số 40/40 Phố Chính Kinh – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà

- CMTND số :

Nội
186845842 Cấp ngày 29/01/20111 Tại Công An Nghệ An

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC GIA

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:
1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái
sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó
đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên
quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các
giấy tờ này.

- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp
đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
2.

Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích
hợp pháp của Công ty.
- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi
riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường
hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Bà : Lê Thị Ngọc Hoa và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP

...
CÔNG TY CP Tư Vấn Phát
Triển Đầu Tư Quốc Gia
..........................
SỐ: 15/QĐ/QG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC GIA
V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Phát triển
Đầu tư Quốc Gia;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:Nay bổ nhiệm Bà : Lê Thị Ngọc Hoa
-Sinh ngày:02/08/1989
- Hộ khẩu thường trú :
Quang Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Số 40/40 Phố Chính Kinh – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà
Nội
- CMTND số :
186845842 Cấp ngày 29/01/20111 Tại Công An Nghệ An
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ QUỐC GIA
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:
1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái
sinh b phận đó một cách chính xác chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó
đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc liên
quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các
giấy tờ này.
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Trang 2
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Người đăng: Giá Tốt Cùng Bạn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 9 10 855