Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định bộ nội vụ

Được đăng lên bởi t-p-linh077
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2008/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 29 tháng
4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính
phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định
số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban
hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu biểu để phục vụ công tác
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức bao gồm:
1. Sổ Đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S01-BNV/2008 có quy cách
như sau:
a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210x297) mm);
b) Các trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210x297) mm)
với 9 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, số hồ sơ, họ và tên khai sinh, các tên gọi
khác, ngày tháng năm sinh, quê quán, chức vụ, cơ quan công tác, ghi chú.
2. Sổ Giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S02-BNV/2008 có quy cách
như sau:
1

a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210x297) mm);
b) Các trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210x297) mm)
với 10 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, ngày bàn giao, họ và tên người bàn giao,
đơn vị công tác, nội dung bàn giao, họ tên người nhận, đơn vị công tác, chữ ký người
nhận, chữ ký người bàn giao, ghi chú.
3. Sổ Theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu S03BNV/2008 có quy cách như sau:
a) Tr...
BỘ NỘI VỤ
Số: 02/2008/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 29 tháng
4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính
phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10
tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định
số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quy định tại Điều 7 của Quy chế quản hồ cán bộ, công chức ban
hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu biểu để phục vụ công tác
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức bao gồm:
1. Sổ Đăng hồ cán bộ, công chức theo mẫu S01-BNV/2008 có quy cách
như sau:
a) Trang bìa làm bằng chất liệu giấy có độ bền cao khổ A4 (210x297) mm);
b) c trang ruột của sổ làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210x297) mm)
với 9 cột tiêu chí thông tin sau: Số thứ tự, số h sơ, họ tên khai sinh, các tên gọi
khác, ngày tháng năm sinh, quê quán, chức vụ, cơ quan công tác, ghi chú.
2. Sổ Giao nhận h cán bộ, công chức theo mẫu S02-BNV/2008 quy cách
như sau:
1
Quyết định bộ nội vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định bộ nội vụ - Người đăng: t-p-linh077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quyết định bộ nội vụ 9 10 473