Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02a: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc
thẩm
(ban hành kèm theo Nghị quyết SÔ'02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4
năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . . (1)
NAM

CỘNG HÒA XÃ Hội CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ…/…..LQĐ-BPBĐ(2)
..........,
năm.......

ngày......

tháng.......

QUYẾT ĐỊNH
BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
TOÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Với Hội đồng xét xử sơ (phúc) thẩm gồm có:(3)
Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa: Ông (Bà) ............................................................
(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông (Bà) ...............................................................................................................
2. Ông (Bà) ..............................................................................................................
3. Ông (Bà) .............................................................................................................
Căn cứ vào Điều 120 của BỘ luật TỐ tụng dân sự;...........................................
Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời…………(4)
Của ……………………………… (5); địa chỉ: ............................................... (6)
Là…………………………………(7) trong vụ án ............................................8)
Đối
với............................................(9);
.................................……….(l0)
Là..............................................(II) trong vụ án nói trên;

địa

chỉ:

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời;
Xét thấy để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
hoặc cho người thứ ba trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời không đúng,
QUYẾT ĐỊNH
1. Buộc ................................................................................................................ (12)
phải gửi tài sản bảo đảm (tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá
trị là:…..(13)
Vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng…………………………………….(14)
địa chỉ ……………………………………………………………………… (l5)
2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l6)
ngày, kể từ ngày........ tháng........ năm........
3. Ngân hàng..………………(7) có trách nhiệm nhận vào tài khoản phong tỏa
của mình và quản lý theo quy định của pháp luật cho đến khi có quyết định khác
của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.
Nơi nhận:
- Người yêu cầu áp dụng biện

TM. HỘI ...
Mẫu s 02a: ng cho Hi đồng xét xsơ thẩm và Hi đồng xét xpc
thẩm
(bannh kèm theo Ngh quyết SÔ'02/2005/NQ-TP ngày 27 tháng 4
năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . . (1) CNG A XÃ Hi CHỦ NGHĨA VIT
NAM
Độc lập - T do - Hnh phúc
SỐ…/…..L-BPBĐ(2)
.........., ngày...... tng.......
năm.......
QUYT ĐỊNH
BUỘC THỰC HIN BIỆN PP BẢO ĐẢM
TOÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Với Hội đng xét xử sơ (phúc) thm gm có:(3)
Thm phán - Ch tọa phiên Tòa: Ông () ............................................................
(Các) Thẩm phán: Ông (Bà)
Các Hội thm nhânn:
1. Ông (Bà) ...............................................................................................................
2. Ông (Bà) ..............................................................................................................
3. Ông (Bà) .............................................................................................................
Căn cứ o Điều 120 ca Blut Ttng dân sự;...........................................
Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dng biện pháp khn cp tạm thời…………(4)
Của ………………………… (5); địa chỉ: ............................................... (6)
Là……………………………(7) trong vụ án ............................................8)
Đối với............................................(9); địa chỉ:
.................................……….(l0)
Là..............................................(II) trong v án nói trên;
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm - Trang 2
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm 9 10 100