Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ..................
Số:……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------........, ngày........... tháng............ năm ..........

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc xóa bỏ kỷ luật người lao động.)
CÔNG TY ….................................
- Căn cứ quyết định số ....../QĐ.TCCB ngày........-......-20........ của ....... và ...... (nay là ......) quy định
quyền hạn, trách nhiệm của ..........;
- Căn cứ Nghị định số ...../20....../NĐ-CP ngày .....-.......-20.......... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và
trách nhiệm vật chất đối với .........và Thông t số ......./20.........../TT-TCCP, ngày ....-.....-20........ của
Hướng dẫn thực hiện.................;
- Xét đề nghị của ông ...................Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Nay xóa bỏ hiệu lưc kỷ luật....................<hình thức kỷ luật>.......................
Ông (bà, anh, chị) .................................................................................................
Chức vụ : .............................................................................................................
thuộc đơn vị: .........................................................................................................
kể từ ngày.....................tháng ......................năm .....................
Điều II. Ông (bà, anh , chị).....................................................................................
được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ
thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được
hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì? ).
ĐIỀU III. Các ông Trưởng phòng: .....................................; thủ trưởng đơn vị:
....................................., và ông (bà, anh, chị) :...............................................
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.

...
CÔNG TY ..................
Số:……/QĐ-……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
........, ngày........... tháng............ năm ..........
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc xóa bỏ kỷ luật người lao động.)
CÔNG TY ….................................
- Căn cứ quyết định số ....../QĐ.TCCB ngày........-......-20........ của ....... và ...... (nay là ......) quy định
quyền hạn, trách nhiệm của ..........;
- Căn cứ Nghị định số ...../20....../NĐ-CP ngày .....-.......-20.......... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và
trách nhiệm vật chất đối với .........và Thông t số ......./20.........../TT-TCCP, ngày ....-.....-20........ của
Hướng dẫn thực hiện.................;
- Xét đề nghị của ông ...................Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Nay xóa bỏ hiệu lưc kỷ luật....................<hình thức kỷ luật>.......................
Ông (bà, anh, chị) .................................................................................................
Chức vụ : .............................................................................................................
thuộc đơn vị: .........................................................................................................
kể từ ngày.....................tháng ......................năm .....................
Điều II. Ông (bà, anh , chị).....................................................................................
được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ
thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được
hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì? ).
ĐIỀU III. Các ông Trưởng phòng: .....................................; thủ trưởng đơn vị:
....................................., và ông (bà, anh, chị) :...............................................
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 10 731