Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
…………..
---------------Số: ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------------Hà Nội, ngày ..... tháng......năm........
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
---------------------------ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN .................






Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số:........ngày...../....../.......
Xét tình hình kinh doanh của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty:.........
Điều 3: Giao cho ông ……… công ty tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội
dung đăng kinh doanh của Công ty.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách
nhiệm thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- ………..;
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Lưu.

...
CÔNG TY CỔ PHẦN
…………..
----------------
Số: ..............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày ..... tháng......năm........
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
----------------------------
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN .................
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số:........ngày...../....../.......
Xét tình hình kinh doanh của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:
Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty:.........
Điều 3: Giao cho ông ……… công ty tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội
dung đăng kinh doanh của Công ty.
Điều 4: Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan trách
nhiệm thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
- ………..;
- Lưu.
TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 9 10 507