Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …………..

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN …………..
Số: __ /QĐ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----Hà Nội, ngày __ tháng __ năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …………..
(V/v : Bổ nhiệm Giám đốc)
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……………………..;
 Xét tình hình thực tế của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Bổ Nhiệm: Ông/bà: ……………….
- Sinh ngày: …………………………..
- Nơi sinh: …………………………..
- Số CMTND: ………………………………….
- Giữ chức vụ: Giám đốc
- Quyền và nhiệm vụ của Ông/bà …………………………………
 Có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông;
 Kiến nghị phương án; tổ chức thực hiện các công việc trong phạm vi, quyền hạn của
mình;
 Trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trước Hội đồng quản trị, Đại hội
đồng cổ đông;
 Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
Điều 2: Ông/bà …………………. được nêu tại Điều 1 có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và các quy định của điều lệ công ty.
Điều 3: Ông/bà được nêu tại Điều 1 và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

...
Hà Nội, ngày __ tháng __ năm 2011
QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …………..
(V/v : Bổ nhiệm Giám đốc)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……………………..;
Xét tình hình thực tế của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ Nhiệm: Ông/bà: ……………….
- Sinh ngày: …………………………..
- Nơi sinh: …………………………..
- Số CMTND: ………………………………….
- Giữ chức vụ: Giám đốc
- Quyền và nhiệm vụ của Ông/bà …………………………………
Có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông;
Kiến nghị phương án; tổ chức thực hiện các công việc trong phạm vi, quyền hạn của
mình;
Trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trước Hội đồng quản trị, Đại hội
đồng cổ đông;
Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
Điều 2: Ông/bà …………………. được nêu tại Điều 1 các quyền nghĩa vụ theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và các quy định của điều lệ công ty.
Điều 3: Ông/bà được nêu tại Điều 1những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN …………..
Số: __ /QĐ – HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o-----
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………….. - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………….. 9 10 691