Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN (THỊ XÃ)...
Số :...../QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày .... tháng .... năm 200....

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ)
Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ)
- Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định (Thông báo) số….. ngày……. tháng…… năm 200… của UBND tỉnh….
về kế hoạch di dân năm 200…;
- Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án (tên dự án)……………số…… ngày……. tháng…… năm
200….. và tiến độ thực hiện dự án đã được xác định trong biên bản thẩm tra địa bàn
ngày…….. tháng…… năm 200….;
- Căn cứ Quyết định di dân số……. ngày…. tháng… năm 200… của UBND huyện…
tỉnh……;
- Căn cứ Hợp đồng giao nhận hộ di dân số… ngày…. tháng… năm 200…
giữa………………………………………….;
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng NN-PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác di
dân) huyện (thị xã), chủ dự án và đơn tự nguyện di dân của các hộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay tiếp nhận……. hộ, …… khẩu…… lao động (có danh sách đính kèm) là đối tượng
di dân:……… thuộc xã………, huyện……… tỉnh………, đến định cư tại thôn (bản)………
xã………, huyện………… tỉnh.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công
tác di dân), Trưởng công an huyện (thị xã), UBND xã, Chủ dự án và các hộ di dân có tên trong
danh sách chịu trách nhiệm thi hành.
Nơi nhận:

TM/ UBND HUYỆN (THỊ XÃ)

- Như Điều 3

Chủ tịch

- UBND tỉnh

(Ký tên, đóng dấu)

- Sở NN-PTNT
- Cơ quan CN di dân
- Lưu

...
UBND HUYỆN (THỊ XÃ)...
Số :...../QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày .... tháng .... năm 200....
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ)
Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ)
- Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định (Thông báo) số….. ngày……. tháng…… năm 200… của UBND tỉnh….
về kế hoạch di dân năm 200…;
- Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án (tên dự án)……………số…… ngày……. tháng…… năm
200….. tiến độ thực hiện dự án đã được xác định trong biên bản thẩm tra địa bàn
ngày…….. tháng…… năm 200….;
- Căn cứ Quyết định di dân số……. ngày…. tháng… năm 200… của UBND huyện…
tỉnh……;
- Căn cứ Hợp đồng giao nhận hộ di dân số… ngày…. tháng… năm 200…
giữa………………………………………….;
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng NN-PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác di
dân) huyện (thị xã), chủ dự án và đơn tự nguyện di dân của các hộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay tiếp nhận……. hộ, …… khẩu…… lao động (có danh sách đính kèm) là đối tượng
di dân:……… thuộc xã………, huyện……… tỉnh………, đến định tại thôn (bản)………
xã………, huyện………… tỉnh.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Trưởng phòng ng nghiệp và PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công
tác di dân), Trưởng công an huyện (thị xã), UBND xã, Chủ dự án và các hộ di dân có tên trong
danh sách chịu trách nhiệm thi hành.
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBND tỉnh
- Sở NN-PTNT
- Cơ quan CN di dân
- Lưu
TM/ UBND HUYỆN (THỊ XÃ)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THỊ XÃ) 9 10 620