Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH ĐẤU THẦU

Được đăng lên bởi Trần Lộc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS NAO LÙNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số

/Q Đ- TH-THCS

Bảo Lâm,ngày 02 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v chỉ định thầu thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Trường TH&THCS Nao Lùng , hạng mục: Xây dựng mới hai phòng học tạm

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS NAO LÙNG
Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Căn cứ luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
Căn cứ Nghị định số 12/2009/N Đ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lí dự
án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 85/2009/N Đ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v hướng
dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chỉ định công ty TNHH Thạch An có địa chỉ số 41 Phan Bội Châu phường 1,
Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Công
trình: Trường TH&THCS Nao Lùng , hạng mục: Xây dựng mới hai phòng học tạm.
- Giá trị thẩm tra( tạm tính): 545.839 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm ba mươi chín đồng)
- Thời gian tực hiện: 03 ngày.
- Hình thức: Theo tỉ lệ phần trăm.
Điều 2: Bộ phận kế toán làm việc thương thảo, lập hợp đồng với đơn vị được chọn thầu
trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt để triển khai thiết kế công trình theo đúng quy định.
Điều 3: kế toán, Công ty TNHH Thạch An và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định
thi hành.
Nơi nhận:
-Như điểu 3;
-Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS NAO LÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /Q Đ- TH-THCS Bảo Lâm,ngày 02 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
V/v chỉ định thầu thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Trường TH&THCS Nao Lùng , hạng mục: Xây dựng mới hai phòng học tạm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS NAO LÙNG
Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Căn cứ luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
Căn cứ Nghị định số 12/2009/N Đ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản dự
án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 85/2009/N Đ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ V/v hướng
dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chỉ định công ty TNHH Thạch An địa chỉ số 41 Phan Bội Châu phường 1,
Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng đơn vị thẩm tra thiết kế BVTC d toán Công
trình: Trường TH&THCS Nao Lùng , hạng mục: Xây dựng mới hai phòng học tạm.
- Giá trị thẩm tra( tạm tính): 545.839 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm ba mươi chín đồng)
- Thời gian tực hiện: 03 ngày.
- Hình thức: Theo tỉ lệ phần trăm.
Điều 2: Bộ phận kế toán m việc thương thảo, lập hợp đồng với đơn vị được chọn thầu
trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt để triển khai thiết kế công trình theo đúng quy định.
Điều 3: kế toán, Công ty TNHH Thạch An và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định
thi hành.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Như điểu 3;
-Lưu VP.
QUYẾT ĐỊNH ĐẤU THẦU - Người đăng: Trần Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH ĐẤU THẦU 9 10 583