Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN NHÂN
DÂN..........(1)
__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng....... năm....

Số:....../......./QĐĐCTTPH(2)
QU YẾT ĐỊ N H
ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
T OÀ ÁN N HÂN D ÂN ..............................
Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)
Ông (Bà)...........................................................................................................(4)
Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;
Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............
Đối với:...........................................................................................................(5)
Địa chỉ:..............................................................................................................(6)
Xét thấy tại Quyết định số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng..... năm......
Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị
chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.
Của....................................................................................................................(7)
Nay....................................................................................................................(8)
đã.......................................................................................................................(9)
QU YẾT ĐỊ N H:
1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của..................................(10)

Địa chỉ:..........................................................................................................(11)
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ
tục phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật phá
sản.
Nơi nhận:
(Ghi những nơi mà Toà án phải giao
hoặc gửi và thông báo theo quy định
tại khoản 2 Điều 76 của Luật phá sản
và lưu hồ sơ phá sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
.............................................. (12)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06
(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến hành
thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
(2) Ô thứ nhất ghi s...
Mẫu số 06
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN NHÂN
DÂN..........
(1)
__________________
Số:....../......./QĐ-
ĐCTTPH
(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng....... năm....
QUYT ĐNH
ĐÌNH CH TH TC PHC HI HOT ĐNG KINH DOANH
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................
Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:
(3)
Ông (Bà)...........................................................................................................
(4)
Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;
Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS
ngày........ tháng........ năm............
Đối với:...........................................................................................................
(5)
Địa chỉ:..............................................................................................................
(6)
Xét thấy tại Quyết đnh số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng.....m......
Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị
chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.
Của....................................................................................................................
(7)
Nay....................................................................................................................
(8)
đã.......................................................................................................................
(9)
QUYT ĐNH:
1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của..................................
(10)
Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh - Trang 2
Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh 9 10 959