Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........
(1)
__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng....... năm....

Số:....../......./QĐ-ĐCHĐ(2)
QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................
Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: (3)
Ông (Bà)............................................................................................................ (4)
Căn cứ vào Điều 8 và Điều 45 của Luật phá sản;
Căn cứ vào quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS ngày........
tháng........ năm............
Đối với:.............................................................................................................. (5)
Địa chỉ:.............................................................................................................. (6)
Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực
của.............................................................................................................................. (7)
Địa chỉ:.............................................................................................................. (8)
Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp
đồng đang có hiệu lực;
Xét thấy văn bản yêu cầu là có căn cứ và việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực sẽ
có lợi hơn cho...................................................................................., (9)

QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.............................. (10) số..................... ngày........
tháng........ năm......... đang có hiệu lực và........................................(11)
Giữa:................................................................................................................. (12)
Và..................................................................................................................... (13)

Địa chỉ:............................................................................................................. (14)
2. Việc thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện được thực hiện theo
quy định tại Điều 47 của Luật phá sản và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
(Ghi doanh nghiệp, hợp tác xã bị
mở ...
Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........
(1)
__________________
Số:....../......./QĐ-ĐCHĐ
(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày...... tháng....... năm....
QUYT ĐNH
ĐÌNH CH THC HIN HP ĐNG ĐANG CÓ HIU LC
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................
Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:
(3)
Ông (Bà)............................................................................................................
(4)
Căn cứ vào Điều 8 và Điều 45 của Luật phá sản;
Căn cứ vào quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS ngày........
tháng........ năm............
Đối với:..............................................................................................................
(5)
Địa chỉ:..............................................................................................................
(6)
Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng đang hiệu lực
của..............................................................................................................................
(7)
Địa chỉ:..............................................................................................................
(8)
Sau khi xem t c giấy tờ, i liệu liên quan đến yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp
đồng đang có hiệu lực;
t thấy văn bản u cu là có căn cứ việc đình chthực hin hợp đồng đang có hiệu lực sẽ
có lợi hơn cho....................................................................................,
(9)
QUYT ĐNH:
1. Đình chỉ thực hiện hợp đồng..............................
(10)
số..................... ngày........
tháng........ năm......... đang có hiệu lực và........................................
(11)
Giữa:.................................................................................................................
(12)
Và.....................................................................................................................
(13)
Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực - Trang 2
Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực 9 10 585