Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toà án........................ (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.... tháng..... năm......

Số:.../.../HSST-QĐ (2)

QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ
TOÀ ÁN....................................
Căn cứ vào Điều 38 và Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng...... năm......
đối với bị can: (3)
Bị Viện kiểm sát
Truy tố về tội (các tội)
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự;
Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp và cần gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử;
Theo đề nghị của Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà;
QUYẾT ĐỊNH:

Gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án..... ngày (4), kể từ ngày..... tháng..... năm..... (5)
Nơi nhận:
- VKS.............................;

TOÀ ÁN...............................
................ (6)

- Bị can (các bị can).......;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04đ:
(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự
khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (ví

dụ: Số: 151/2004/HSST-QĐ).
(3) Ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm
trú), nghề nghiệp của bị can đầu vụ; nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng bọn”.
(4) Ghi cả số và cả bằng chữ; đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng
thì tối đa là 15 ngày; đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
thì tối đa là 30 ngày.
(5) Ghi ngày hết thời hạn chuẩn bị xét xử chưa gia hạn.
(6) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký thay thì ghi KT. Chánh
án.
Mẫu số 04đ: Dùng cho Chánh án Toà án xét xử sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của
Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

...
Toà án........................ (1)
Số:.../.../HSST-QĐ (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.... tháng..... năm......
QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ
TOÀ ÁN....................................
Căn cứ vào Điều 38 và Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng...... năm......
đối với bị can: (3)
Bị Viện kiểm sát
Truy tố về tội (các tội)
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự;
Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp và cần gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử;
Theo đề nghị của Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà;
QUYẾT ĐỊNH:
Gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án..... ngày (4), kể từ ngày..... tháng..... năm..... (5)
Nơi nhận:
- VKS.............................;
- Bị can (các bị can).......;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TOÀ ÁN...............................
................ (6)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04đ:
(1) Ghi tên Toà án xét xử thẩm; nếu Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự
khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (ví
Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử - Trang 2
Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử 9 10 531