Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên DN:..................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...........................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------......, ngày………… tháng……… năm………..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Giải thể doanh nghiệp)
- Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.
- Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ....................
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………...
- Doanh nghiệp...........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải thể doanh nghiệp...................................................................................................
- Số Đăng ký kinh doanh:.............................. ngày cấp:.................... nơi cấp:...........................
- Số Giấy phép thành lập:...............................ngày cấp:.................... nơi cấp:...........................
- Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................
Điều 2: Lý do giải thể:...............................................................................................................
Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:
(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp
đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp
đồng).
Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi
hoàn tất.
Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định
giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân
nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp
đồng đã ký.
Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:
(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán.

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải
thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh
nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các
khoản nợ trên.
Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế
Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:
(Doanh ...
Tên DN:..................................
Số:...........................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
......, ngày………… tháng……… năm………..
QUYẾT ĐỊNH
(V/v Giải thể doanh nghiệp)
- Căn cứ Điều 111 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.
- Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ....................
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………...
- Doanh nghiệp...........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải thể doanh nghiệp...................................................................................................
- Số Đăng kinh doanh:.............................. ngày cấp:.................... nơi cấp:...........................
- Số Giấy phép thành lập:...............................ngày cấp:.................... nơi cấp:...........................
- Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................................
Điều 2: do giải thể:...............................................................................................................
Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh các hợp đồng đã kết:
(Doanh nghiệp nêu tất cả các hợp đồng doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp
đồng, đối tác, ngày hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh chấm dứt hợp
đồng).
Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ báo cáo kết quả thực hiện sau khi
hoàn tất.
Thời hạn thanh hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định
giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân
nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh tranh chấp nào về các hợp
đồng đã ký.
Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:
(Doanh nghiệp nêu từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán.
Quyết định giải thể doanh nghiệp - Trang 2
Quyết định giải thể doanh nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định giải thể doanh nghiệp 9 10 657