Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định hành chính

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:

(3)

/QĐ-…(4)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…(5)……., ngày

tháng

năm 201...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ......................... (6) .............................
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)
Căn cứ .............................................. (8) ..............................................;
Căn cứ ..............................................(9)................................................;
Xét đề nghị của ……………………………………………………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ............................................... (10) ............................................
...............................................................................................
Điều ... ....................................................................................................
........................................................................................................./.
Nơi nhận:
- Như điều …;
- ...................;
- Lưu: VT, ...(12). A.XX(13).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1)Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.
(3) Đối với quyết định cá biệt, không ghi năm ban hành giữa số và ký hiệu của văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung quyết định.
(7) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của
người đứng đầu (VD: Bộ trưởng Bộ …, Cục trưởng Cục …, Giám đốc …, Viện trưởng Viện …, Chủ tịch
…); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập
thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó (VD: Ban thường vụ …; Hội đồng …; Ủy ban nhân dân …). (8) Nêu các
căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan, tổ chức).
(9) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.
(10) Nội dung quyết định.
(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v …; trường
hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM.” Vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tập thể
lãnh đạo (VD: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội đồng…); trường hợp cấp phó được
giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” Vào trước chức vụ của người đứng đầu,
bên dưới ghi chức...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: (3) /QĐ-…(4)… …(5)……., ngày tháng năm 201...
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ......................... (6) .............................
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)
Căn cứ .............................................. (8) ..............................................;
Căn cứ ..............................................(9)................................................;
Xét đề nghị của ……………………………………………………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ............................................... (10) ............................................
...............................................................................................
Điều ... ....................................................................................................
........................................................................................................./.
Nơi nhận:
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như điều …;
- ...................;
- Lưu: VT, ...(12). A.XX(13).
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1)Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.
(3) Đối với quyết định cá biệt, không ghi năm ban hành giữa số và ký hiệu của văn bản.
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.
(5) Địa danh.
(6) Trích yếu nội dung quyết định.
(7) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu quan, tổ chức thì ghi chức vụ của
người đứng đầu (VD: Bộ trưởng Bộ …, Cục trưởng Cục …, Giám đốc …, Viện trưởng Viện …, Chủ tịch
…); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc quan, tổ chức thì ghi tên tập
thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó (VD: Ban thường vụ …; Hội đồng …; Ủy ban nhân dân …). (8) Nêu các
căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ quan, tổ chức).
(9) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.
(10) Nội dung quyết định.
(11) Quyền hạn, chức vụ của người như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v …; trường
hợp thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM.” Vào trước tên quan, tổ chức hoặc tập thể
lãnh đạo (VD: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội đồng…); trường hợp cấp phó được
giao thay người đứng đầu quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” Vào trước chức vụ của người đứng đầu,
bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1,
Điều 12 của Thông tư này.
Quyết định hành chính - Trang 2
Quyết định hành chính - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định hành chính 9 10 796