Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./QĐ

----------------…….., ngày …. tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH KHÁM NGƯỜI
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
-

Căn cứ Điều 42 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh ngày 6-7-1995.

Tôi: …………………………………………………..…. Chức vụ: …………………………….
……………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………...
……………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH
Khám người theo thủ tục hành chánh đối với:
-

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………

-

Tuổi: ………………………………………………………………………………………………………………….

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi công tác): …………………………………………………………

-

Dân tộc: ……………………… (quốc tịch): ……………………………………………………………………….

-

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

-

CMND (hộ chiếu) số: ……………………………… Ngày cấp: …………………………………………………

-

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………..…………………………

-

Ủy quyền cho ông (bà):

1) ………………………………………………………………………...…………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiến hành khám:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
…………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./QĐ -----------------
…….., ngày …. tháng …. năm …..
QUYẾT ĐỊNH KHÁM NGƯỜI
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
- Căn cứ Điều 42 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh ngày 6-7-1995.
Tôi: …………………………………………………..…. Chức vụ: …………………………….
……………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………...
……………………………………………………………..
QUYẾT ĐỊNH
Khám người theo thủ tục hành chánh đối với:
- Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………
- Tuổi: ………………………………………………………………………………………………………………….
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi công tác): …………………………………………………………
- Dân tộc: ……………………… (quốc tịch): ……………………………………………………………………….
- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..
- CMND (hộ chiếu) số: ……………………………… Ngày cấp: …………………………………………………
- Nơi cấp: …………………………………………………………………………………..…………………………
- Ủy quyền cho ông (bà):
1) ………………………………………………………………………...…………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiến hành khám:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh - Trang 2
Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định khám người theo thủ tục hành chánh 9 10 827