Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

/QĐ-.........2

Số:

A3 .., ngày ...... tháng.... năm..........

QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
Căn cứ Căn

cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị

định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .......do4 .......... lập hồi ...........giờ ...........
năm ...........tại ........... ;

ngày ...... tháng ...........

Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày......tháng.....năm....của ông (bà)/tổ
chức......được...................5 xác nhận;
Tôi................. .......................................................6; Chức vụ:..................................
Đơn vị............ ..........................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:
Ông (bà)/tổ chức7:.....................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):............................................................................
Địa chỉ: ....................................; Mã số thuế (nếu có):.............................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................
Cấp ngày ...................................................tại ..........................................................
Các hành vi được miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn8:
........................ ................................................... .......................................... ..........
Số tiền phạt mà cá nhân/tổ chức ................................................. được miễn/giảm
là ...................... đồng (bằng chữ: ..........................................................................................).
Lý do miễn/giảm9:.............................................
Mẫu số 06
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ-.........
2
A
3
.., ngày ...... tháng.... năm..........
QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn c Lut X lý vi phm hành chính s15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .......do
4
.......... lập hồi ...........giờ ........... ngày ...... tháng ...........
năm ...........tại ........... ;
Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày......tháng.....năm....của ông (bà)/tổ
chức......được...................
5
xác nhận;
Tôi................. .......................................................
6
; Chức vụ:..................................
Đơn vị............ ..........................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:
Ông (bà)/tổ chức
7
:.....................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):............................................................................
Địa chỉ: ....................................; Mã số thuế (nếu có):.............................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................
Cấp ngày ...................................................tại ..........................................................
Các hành vi được miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
8
:
........................ ................................................... .......................................... ..........
Số tiền phạt mà cá nhân/tổ chức ................................................. được miễn/giảm
là ...................... đồng (bằng chữ: ..........................................................................................).
Lý do miễn/giảm
9
:....................................................................................................
Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức............ thuộc diện được miễn/giảm tiền xử phạt theo
quy định tại Điều........ của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6
năm 2012.
1
Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2
Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định.
3
Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
4
Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.
5
Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đã thực hiện xác nhận;
6
Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định
7
Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm
8
Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm
9
Ghi rõ lý do
QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH MIỄN/GIẢM TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN 9 10 516