Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Số: 2281/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động,
vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao
động giai đoạn 2011-2015 với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát:
Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng
cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, bảo
đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài
sản của doanh nghiệp của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc
gia.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong
các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản
xuất hóa chất;
b) Trung bình hằng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp,
tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động;

2

c) Trung bình hằng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng
hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động;
d) Hằng năm trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 10.000 người làm các nghề, công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm; 40.000 cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động
tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;
đ) Đến năm 2015 có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh
nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn - vệ sinh lao động;
e) 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động;
g) 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 2281/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động,
vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao
động giai đoạn 2011-2015 với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát:
Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa
tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng
cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, bảo
đảm an toàn thân thể tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài
sản của doanh nghiệp của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc
gia.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong
các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản
xuất hóa chất;
b) Trung bình hằng năm tăng 5% số sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp,
tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động;
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 9 10 474