Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 2217/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên
tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh
danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an
bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính
phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học
sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu
công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009
cho các Bộ và địa phương;
Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh
viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 104/TTr-BXD
ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà
ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh Danh
mục dự án nhà ở sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn
trái phiếu Chính phủ năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành
phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định này bằng nguồn
trái phiếu Chính phủ năm 2009 đã được phân bổ cho thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2

Đồng ý điều chỉnh Danh mục dự án nhà ở học viên cao cấp Bộ Nội vụ
Campuchia thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II tại Quyết định
số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành
dự án nhà ở cho học viên Việt Nam thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan có tên trong Danh mục
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng,...

_________


 !"#$%%&
_____________________________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009
'()*+
%,!-./012$%34! 5$%500678$$%9:;7$%<7,$
0#70%9$%%=97>0%9$%%=?%@7$%<9A7B-%C$%
!2$%34! 5$$%9:;7$%<7,$D;:A9"0#"0%-EF$G2$
HI$G$G-?$0657%7J-%@$%%K$L3MMN
OOOOOOOOO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 !
"#$%&'"() *+
,-.&/%0&123456789:
&60&6,6;/&82949,89<=>+92.46?
<6@50AB6CD46?,E2<#!
%2#&*F' *+
AG,-,6@6+9?%94,566%H& *
9I.,2#+A/!
6-0%2#&J ' ' *
+AG;K@L+MKE5678&6
,6;H1N566% *!
OP2-#+I.5A8I.O=KE46B5Q& )5IOL
) *,-,6@;K@L+MKE567
8&6,6;46R".60RNS6,26-TL+
MKE8&6,6;/&82949.I.<+H1N
566% *0
'()*+P
7B-Q(;K@L+MKE5678&6,6;46
R".6,RNS6?UV9%2#H1N
566% *2W2AX=H9R".6,
RNS646 %2#&J ''
 *+AGY
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 9 10 550