Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

Số: 1045/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”
______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân
Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,
gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu, đối tượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng
a) Mục tiêu
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt
Nam tỉnh, thành phố (gọi tắt là cấp tỉnh), quận, huyện, thị xã, thành phố trực
thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân.
b) Đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
- Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ trung học cơ sở trở lên
(chưa có bằng trung cấp), được đào tạo trung cấp “Công tác xã hội, chuyên
ngành công tác Hội Nông dân”; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp
xã đã có bằng trung cấp trở lên, nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công

2

tác Hội, sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo chương trình 03
tháng và chương trình 07 ngày;
- Cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác Hội, sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo chương trình 01
tháng và chương trình 10 ngày;
- Cán bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cán bộ Hội Nông
dân cấp tỉnh sẽ được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm để làm giảng
viên kiêm chức.
2. Các nhiệm vụ chủ yếu
a) Phân tích, đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội của
cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào
tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đối với cán bộ cấp
huyện, cấp xã trong 05 năm (2010 – 2015) và hằng năm; tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp
huyện, cấp xã theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
b) Xây dựng Đề án “Đào tạo trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành
công tác Hội Nông dân”, để đào tạo chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ
công t...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1045/QĐ-TTg
___________________________________________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”
______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán b Hội Nông dân
Việt Nam giai đoạn 2010 2015” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,
gồm các nội dung sau:
1. Mục tiêu, đối tượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng
a) Mục tiêu
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt
Nam tỉnh, thành phố (gọi tắt cấp tỉnh), quận, huyện, thị xã, thành phố trực
thuộc tỉnh (gọi tắt cấp huyện) xã, phường, thị trấn (gọi tắt cấp xã)
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân.
b) Đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
- Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ trung học cơ s trở lên
(chưa bằng trung cấp), được đào tạo trung cấp “Công tác hội, chuyên
ngành công tác Hội Nông dân”; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp
đã bằng trung cấp trở lên, nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015” - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015” 9 10 623