Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 __________

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 911/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho
các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của
Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
giai đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 232/TTr
-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quyết định phê duyệt
Đề án đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng giai đoạn
2010 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các
trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”, với nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
a) Tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ cả về quy mô và chất lượng, nhằm
nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý đại
học tiên tiến của đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng;
b) Tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học, cao
đẳng của cả nước, phấn đấu đến năm 2020, đào tạo bổ sung được ít nhất
20.000 tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam;
c) Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước, tranh thủ
và phát huy mạnh mẽ sự hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt
trong đào tạo tiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu
khoa học của các trường đại học, của giảng viên và cán bộ nghiên cứu của
Việt Nam;

2

d) Tạo cơ sở vững chắc để đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống giáo
dục đại học Việt Nam; từng bước đưa giáo dục đại học Việt Nam hội nhập
với nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi
nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các
công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, phục
vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội
nhập quốc tế.
b) Thực hiện việc đào tạo tiến sĩ theo các hình thức như sau:
- Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy
tín trên thế giới. Từ 2010 đến 2013 mỗi năm tuyển chọn từ 800 - 1200 nghiên
cứu s...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 911/QĐ-TTg
_____________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho
các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của
Chính phủ về đổi mới bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
giai đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình số 232/TTr
-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quyết định phê duyệt
Đề án đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng giai đoạn
2010 - 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề ánĐào tạo giảng viên trình độ tiến cho các
trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”, với nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a) Tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ cả về quy mô và chất lượng, nhằm
nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý đại
học tiên tiến của đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng;
b) Tăng tỷ lệ giảng viên trình độ tiến trong các trường đại học, cao
đẳng của cả nước, phấn đấu đến năm 2020, đào tạo bổ sung được ít nhất
20.000 tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam;
c) Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo tiến trong nước, tranh thủ
phát huy mạnh mẽ sự hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo, đặc biệt
trong đào tạo tiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu
khoa học của các trường đại học, của giảng viên cán bộ nghiên cứu của
Việt Nam;
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 __________ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 __________ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 __________ 9 10 366