Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 1956/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến
năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm
a) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động
nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học
nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều
kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
b) Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo
việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống;
c) Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo
năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao
động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng
vùng, từng ngành, từng địa phương;

2

d) Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao
động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện
kinh tế và nhu cầu học nghề của mình;
đ) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tạo sự
chuyển biến sâu sắc về mặt chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; nhằm
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đủ tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công
chức, đủ trì...




 !"#$!%&' '(
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
*+,-.
'/#012345&67$3%$&8'4'$9$:&8&;&83';&:<&&=>?@?@A
)))))))))

 !
"#$%&'( )("*) )+
,+-./012+345"#
$%624#789:+;/-.<=>+?@AB
45CBDECBB!
?F1A#+:2/-G:2+H12-.,4@?I24C
:2/-G:2"B45@*/4JBB@:2/-G:2"24@KC
*+,-.B
C40D *LD5AMHNHAH7+H12BB1%
  OP&+1EQ4R7AS@T4U24D%&+1E
D*+EFGH+
V+14J
+SHNH A H7+H12BB 7 &345+<C"
-TC+;C@WI24XE+H;7-Y7+H12
BBC1L8B45>+C451N4>+B45CB
BV"-T-Z18-1J/4J1HNHAH7+H12
BBC>&,<H1<345B,XWI24@A.24Q
A14@T4Q47+H12BBC=%=C12@NH14A
=451JHWI24+4+1HNHAH7+H12BB!
,S6QA7$A7Y4@[+@K+7+H12BBXNH
@457CJAC@E+H;7-Y2&!
SJN1HNHAH7+H12BB\1HNH]H
73&^>+.&G1HNH&+1HNH]H8QA+7+H
12BB@ L8+#/-Z7+H12!R 1HNH A@T4
4%7-YC$HNC=%HN/4J=4%WI24+<-TC\
@_C\C\1#+-.!
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 9 10 186