Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 137/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống
tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào
chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung sau:

2

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ,
công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được những kết quả
nhất định, nhiều vụ việc tham nhũng, trong đó có những vụ việc lớn, phức tạp
đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, qua đó góp phần quan trọng xây
dựng bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin
của nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đứng trước những nguy cơ, thách
thức lớn về tham nhũng; tình hình tham nhũng ở một số nơi vẫn diễn ra phức
tạp, thể hiện qua các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, số
lượng tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát và số đối tượng vi phạm
pháp luật về chống tham nhũng, gây bức xúc đối với nhân dân. Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đánh giá: tình trạng tham
nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài
trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một
nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta. Trên thực tế, Đảng và Nhà
nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ thể hiện quyết tâm chính
trị mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tham nhũng, loại trừ tham nhũng; đặc
biệt là ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng được
Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua, trong đó quy định cụ thể các biện
pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Ngay sau khi
có Luật này, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nội dung của
Luật, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan
thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, lãng phí....
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 137/2009/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống
tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào
chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung sau:
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 9 10 217