Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

Số: 959/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường
trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông
chuyên giai đoạn 2010 - 2020, với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành
một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn
quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đảm bảo thực hiện nhiệm
vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong
học tập để bồi dưỡng thành những người có lòng yêu đất nước, tinh thần tự
hào, tự tôn dân tộc; có ý thức tự lực; có nền tảng kiến thức vững vàng; có
phương pháp tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tạo nguồn
tiếp tục đào tạo thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.
Các trường trung học phổ thông chuyên là hình mẫu của các trường
trung học phổ thông về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt
động giáo dục.

2

2. Mục tiêu cụ thể
a) Củng cố, xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông
chuyên hiện tại đồng thời với tăng dần quy mô; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có ít nhất một trường trung học phổ thông chuyên với
tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông
của từng tỉnh, thành phố;
b) Tập trung đầu tư nâng cấp các trường trung học phổ thông chuyên
thành các trường đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục cao. Ưu tiên
đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện,
thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2015, có 100% trường trung học
phổ thông chuyên đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường trọng điểm, có
chất lượng giáo dục ngang tầm các trường trung học tiên tiến trong khu vực
và quốc tế;
c) Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng,
hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp; nâng tỷ lệ giáo viên,
cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đồng thời với việc nâng cao trình độ
chuyên môn,...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________
Số: 959/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường
trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020
___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông
chuyên giai đoạn 2010 - 2020, với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành
một hệ thống sở giáo dục trung học chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn
quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đảm bảo thực hiện nhiệm
vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong
học tập để bồi dưỡng thành những người có lòng yêu đất nước, tinh thần t
hào, tự tôn dân tộc; ý thức tự lực; nền tảng kiến thức vững vàng;
phương pháp tự học, tự nghiên cứu sáng tạo;sức khỏe tốt để tạo nguồn
tiếp tục đào tạo thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.
Các trường trung học phổ thông chuyên hình mẫu của các trường
trung học ph thông v sở vật chất, đội ngũ nhà giáo tổ chức các hoạt
động giáo dục.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 9 10 772