Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________

Số: 239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
giai đoạn 2010 - 2015
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII ngày 19
tháng 6 năm 2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính
trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
giai đoạn 2010 - 2015 với những nội dung chính như sau :
I. QUAN ĐIỂM

1. Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non,
tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư các
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu,
vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố,
đạt chuẩn.
2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên
hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1
đối với tất cả các vùng miền trong cả nước.
3. Việc chăm lo để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường, lớp mầm non
là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy
mạnh xã hội hoá với trách nhiệm lớn hơn của Nhà nước, của xã hội và gia
đình để phát triển giáo dục mầm non.

2

4. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non theo
nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi mới giáo dục phổ
thông, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực
hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về
thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo
đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp bảo đảm đến năm 2015, có
95% số trẻ em trong độ tuổi năm tuổi được học 2 buổi/ngày;
b) Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non
năm tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ
tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________
Số: 239/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
giai đoạn 2010 - 2015
________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Luật Bo v, chăm sóc và giáo dục tr em ngày 15 tháng 6 m 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII ngày 19
tháng 6 năm 2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số chế tài chính
trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
giai đoạn 2010 - 2015 với những nội dung chính như sau :
I. QUAN ĐIỂM
1. Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non,
tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư các
vùng điều kiện kinh tế - hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu,
vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố,
đạt chuẩn.
2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em m tuổi là nhiệm vụ ưu tiên
hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1
đối với tất cả các vùng miền trong cả nước.
3. Việc chăm lo đ mọi trẻ em năm tuổi được đến trường, lớp mầm non
trách nhiệm của các cấp, c ngành, của mỗi gia đình và toàn hội. Đẩy
mạnh hội hoá với trách nhiệm lớn hơn của N nước, của hội và gia
đình để phát triển giáo dục mầm non.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 9 10 299