Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

Số: 638/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại
các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo
----------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của
Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an
ninh tại các nhà trường quân đội với những nội dung cơ bản sau đây:
1. Mục tiêu Đề án
- Từ nay đến năm 2015 thành lập các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh tại 9/63 trường quân sự cấp tỉnh (14,3%), 05 trường quân sự quân
khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật thông
tin để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an
ninh tại các khu vực tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng
nghề, nhiều cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3 và nhu cầu đào tạo giáo viên hệ
ngắn hạn, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh
và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh;
- Từ sau năm 2015, thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh
tại trường quân sự của các tỉnh còn lại, đảm bảo 100% sinh viên các trường
Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, 100% số cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3
bổ nhiệm mới hàng năm được học tập tại các Trung tâm Giáo dục quốc
phòng - an ninh.
1

2. Nguyên tắc thực hiện Đề án
- Gắn với quy hoạch mạng lưới trường Đai học, Cao đẳng giai đoạn
2001 - 2010 đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 47/2001/QĐTTg ngày 04 tháng 4 năm 2001, gắn kết với các Trung tâm Giáo dục quốc
phòng - an ninh sinh viên và xu hướng phát triển các nhà trường, số lượng
cán bộ của từng vùng, miền, địa phương, để nâng cao năng lực đào tạo của
các cơ sở này và giảm chi phí đào tạo;
- Hạn chế việc tăng biên chế, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có của
các nhà trường để tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả sử dụng;
- Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo đảm cho học tập, rèn luyện và sinh
hoạt tập trung theo nếp sống quân sự cho học viên, sinh viên;
- Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, phương tiện, mô
hình, học cụ cần thiết để có thể thực hiện được nhiệm vụ giáo dục quốc
phòng - an ninh cho sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
cho cán bộ đối tượng...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Số: 638/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại
các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của
Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an
ninh tại các nhà trường quân đội với những nội dung cơ bản sau đây:
1. Mục tiêu Đề án
- Từ nay đến năm 2015 thành lập các trung tâm giáo dục quốc phòng -
an ninh tại 9/63 trường quân sự cấp tỉnh (14,3%), 05 trường quân sự quân
khu, Bộ lệnh Thủ đô Nội Trường quan Chỉ huy kỹ thuật thông
tin để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an
ninh tại các khu vực tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng
nghề, nhiều cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3nhu cầu đào tạo giáo viên hệ
ngắn hạn, tập huấn giáo viên, cán bộ quản giáo dục quốc phòng - an ninh
và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh;
- Từ sau năm 2015, thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh
tại trường quân sự của các tỉnh còn lại, đảm bảo 100% sinh viên các trường
Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, 100% số cán bộ đối tượng 2, đối tượng 3
bổ nhiệm mới hàng năm được học tập tại c Trung tâm Giáo dục quốc
phòng - an ninh.
1
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội 9 10 768