Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

_____________________________________

Số: 700/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường
Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến
năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu
- Đáp ứng yêu cầu về Chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo trước
mắt và lâu dài phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế;
- Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tri thức cho vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ và những ngành mũi nhọn của cả nước;
- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, tương
đương trình độ quốc tế, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển bền vững;
- Giải quyết những khó khăn, bất cập về không gian và điều kiện cơ sở hạ
tầng kỹ thuật của các trường Đại học, Cao đẳng trong Thủ đô Hà Nội và những
ảnh hưởng của hệ thống trường tới sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội;
- Làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng.
2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu bố trí hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng trong vùng
Thủ đô Hà Nội bao gồm các đơn vị hành chính: thành phố Hà Nội, các tỉnh:

2

Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hoà Bình và các tỉnh
lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
3. Các chỉ tiêu chính
a) Dự báo quy mô đào tạo:
- Năm 2015: 1,7 triệu sinh viên.
- Năm 2025: 1,8 triệu sinh viên.
b) Dự báo quy mô sử dụng đất:
- Năm 2015: 13.000 - 14.000 ha.
- Năm 2025: 14.000 - 15.000 ha.
c) Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu: 65 m2/sinh viên.
d) Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
- Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu: 120 l/người/ngày đêm.
- Chỉ tiêu thoát nước tối thiểu: 120 l/người/ngày đêm.
- Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu: 150 W/sinh viên.
4. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng hệ thống trường Đại học và Cao
đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội.
- Phù hợp với các nguyên tắc và định hướng phát triển không gian của
quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và quy hoạch chung xây dựng Thủ
đô Hà Nội;
- Phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành;
- Đảm bảo các tiêu chí về điều kiện đất đai, khoảng cách, kết nối với hệ
thống hạ tầng quốc gia, liên vùng và liên...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 700/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội
đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường
Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Nội đến năm 2025 tầm nhìn đến
năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu
- Đáp ứng yêu cầu về Chiến ợc quốc gia về giáo dục đào tạo trước
mắt và lâu dài phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế;
- Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tri thức cho vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ và những ngành mũi nhọn của cả nước;
- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, tương
đương trình độ quốc tế, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển bền vững;
- Giải quyết những khó khăn, bất cập về không gian và điều kiện cơ sở hạ
tầng kỹ thuật của các trường Đại học, Cao đẳng trong Thủ đô Hà Nội và những
ảnhởng của hệ thống trường tới sự phát triển chung ca Thủ đô Hà Nội;
- Làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng.
2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu bố trí hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng trong vùng
Thủ đô Nội bao gồm các đơn vị hành chính: thành phố Nội, các tỉnh:
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội 9 10 403