Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mai tỉnh An Giang

Được đăng lên bởi HO AN
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
--~~~~~~~-;c-~~~~~~~~~-

---

I

.,
.

""

UY BAN NHAN DAN
TiNH AN GIANG

i

s6: 290 /QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CUlT NGHiA VIJ!:T NAM
DQc I~p - 1'1}' do - H~nh phuc
An Giang, ngay 2g thang 02 nam 2014

I'

QUYETD!NH
Phe duy~t Quy hr~ch phat tri~n NgilOh thtrO'ng m~i tinh An Giang
, d~n nam 2026 co xet d~n nam 2025
I

CHi) TKH i)y BAN NHAN DAN TiNH AN GIANG

, II,

,

,

,

C•
'L' U\lt T'0 eh',re H"'
an ell'
QI d'ong nh'
an dan va'U y ban nh'an dan duge Q'uoe h"
QI
A

A

ngay 26 tMng 11 nam 2003;
,

,

II

Can elr Quyet djnh 27/2007/QD-TTg ngay 15/2/2007 eua Thu tuang Chinh
pM phe duy~t D€ an pMt triSn thuang m\li trong nuae dSn nam 2010 va djnh huang
dSnnam 2020;
,,'
II '
'
,
'
I

Can elr Quyet djnH so 3098/QD-TTg ngay 24/06/2011 eua TM tuang ehinh
pM Phe du~~t Quy hO\lehllpha~triSn thuang m\li Vi~t Nam dSn ~am 2020;
X6t de nghj e\b Giam doe Sa Cong Thuong t\li TO' trinh so 12/TTr-SCT ngay 22
thang 01 nam 2014,
QUYETD!NH:
,

I"

,

Dieu 1. PM ?uy~t '1puy hO\leh pMt trien Nganh thu~g m\li tinh An Giang den
nani, 2020 eo xet den namj(W25" vai nhUng n(li dung ehu yeu nhu sau:
I

I. QUAN DIEM V~ Ml)C TIEU PHAT TRIEN:
1. Quan di~m: '
, - Phat triSn ngarth tHuang m\li tren co sa khai thae nhUng ti€m nang, Igi th~, phil
hgp vai djnh huang pMt t~iSnkinh tS - xii h(li ella tinh, thieh ung vai yeu du phM triSn
ella khu VIlethj truang vilAg kinh t~ trQng diSm vung D6ng b~ng Song Clru Long.
,- PhM triSn nganh tJ~ang m\li huang tai htl trg cae nganh, san xu.1tpMt triSn theo
nhu diu thi truang, ehll dQ~gtham gia vao m\lng luai san xuiit va chuoi gia trj toan'
e~u,thlle d~y tang truang v~ehuySn djch co du kinh tS, philn eong lao d(lng xii h(li.
, - Phat triSn ngimh Ilhuang m\li theo lmang ma, g~n vai thj tmang trong va
ngoai nuae; t\lOeae dieu ki~n va moi tmO'ng thu~n Igi de ma r(lng lien ket thuang m\li
voi tac tinh khac, di,ie'bi~t la vai cae tinh miSn Trung, Dong Nam B(l va thanh ph6
H6 Chi Minh, pMt huy tEAvai tro d~u m6i giao thuang - du n6i trung ehuySn giua
cae tinh miSn Trung. vlml~ Dong - Tay Nam bQ vai thj truang Campuehia va cae
ouac ASEAN khae.
.

,

I~

"

- Phat tri~n nganh thuang m:;tithea huang chuyen nghi~p hoa, hi~n d:;tihoa, da
d:;tnghoa cac la:;tihinh t6 chuc thuang m:;ti, cac phuang thuc giaa djch va djch vv h6
trq, vua phM tri~n cac la:;ti hinh djch vv ch~t luqng caa, vua k~ thira, cai t:;ta cae la:;ti
hinh truy~n th6ng, t:;tara nhung thay d6i CO' bim v~ h,rc luqng, trinh d(i kinh daanh cua
nganh.
- PMt tri~n ngimh thuang m:;ti tren CO' sa khuy~n kh...
CQNG HOA xA HQI CUlT NGHiA VIJ!:T NAM
DQc I~p - 1'1}' do - H~nh phuc
.,
--~~~~~~~-;c-~~~~~~~~~- ---
I
. "" i
UY BAN NHAN DAN
TiNH AN GIANG
s6: 290 /QD-UBND
An Giang, ngay
2g
thang 02 nam 2014
I'
I
QUYETD!NH
Phe duy~t Quy hr~ch phat tri~n NgilOh thtrO'ng m~i tinh An Giang
, d~n nam 2026 co xet d~n nam 2025
CHi) TKH i)y BAN NHAN DAN TiNH AN GIANG
, II, , , ,
C• 'L' T' h' H"' d'
h'
d
A
'U b nh' d
A
d
Q'
h"
an ell' U\lt
0
e ,re QI ong n an an va y an an an
uge
uoe QI
ngay 26 tMng 11 nam 2003;
, , II
I Can elr Quyet djnh 27/2007/QD-TTg ngay 15/2/2007 eua Thu tuang Chinh
pM phe duy~t D€ an pMt triSn thuang m\li trong nuae dSn nam 2010 va djnh huang
dSnnam 2020; ,,'
II ' ' , '
Can elr Quyet djnH so 3098/QD-TTg ngay 24/06/2011 eua TM tuang ehinh
pM Phe du~~t Quy hO\lehllpha~triSn thuang m\li Vi~t Nam dSn ~am 2020;
X6t de nghj e\b Giam doe
Sa
Cong Thuong t\li
TO'
trinh so 12/TTr-SCT ngay 22
thang 01 nam 2014,
QUYETD!NH:
, I" ,
I
Dieu 1. PM ?uy~t '1pu
y
hO\leh pMt trien Nganh thu~g m\li tinh An Giang den
nani,2020 eo xet den namj(W25" vai nhUng n(li dung ehu yeu nhu sau:
I. QUAN DIEM V~ Ml)C TIEU PHAT TRIEN:
1. Quan di~m: '
, - Phat triSn ngarth tHuang m\li tren co
sa
khai thae nhUng ti€m nang, Igi th~, phil
hgp vai djnh huang pMt t~iSnkinh tS - xii h(li ella tinh, thieh ung vai yeu du phM triSn
ella khu VIlethj truang vilAg kinh t~ trQng diSm vung D6ng b~ng Song Clru Long.
,- PhM triSn nganh tJ~ang m\li huang tai htl trg cae nganh, san xu.1tpMt triSn theo
nhu diu thi truang, ehll dQ~gtham gia vao m\lng luai san xuiit va chuoi gia trj toan'
e~u,thlle d~y tang truang
v~
ehuySn djch co du kinh tS, philn eong lao d(lng xiih(li.
, - Phat triSn ngimh Ilhuang m\li theo lmang
ma,
g~n vai thj tmang trong va
. , I~ "
ngoai nuae; t\lOeae dieu ki~n va moi tmO'ng thu~n Igi de ma r(lng lien ket thuang m\li
voi tac tinh khac, di,ie'bi~t la vai cae tinh miSn Trung, Dong Nam B(l va thanh ph6
H6 Chi Minh, pMt huy tEAvai tro d~u m6i giao thuang - du n6i trung ehuySn giua
cae tinh miSn Trung. vlml~ Dong - Tay Nam bQ vai thj truang Campuehia va cae
ouac ASEAN khae.
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mai tỉnh An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mai tỉnh An Giang - Người đăng: HO AN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mai tỉnh An Giang 9 10 114