Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 18QĐTTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Được đăng lên bởi MrBig Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

Số: 18/2011/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của
Chính phủ về công tác dân tộc;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Quyết định này là người
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là người có uy tín), bao
gồm các điều kiện sau:
a) Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;
b) Được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa
phương nơi cư trú;
c) Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây
dựng và bảo vệ thôn (thôn, làng, bản, buôn, phum, sóc), xã, địa phương nơi cư trú;
d) Được Hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng
ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn) bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã duyệt
công nhận.

2

2. Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần; mỗi thôn được bầu
chọn 01 (một) người có uy tín.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Chế độ, chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín.
2. Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và đúng chế độ.
3. Trường hợp cùng một thời điểm mà người có uy tín được hưởng chính
sách hỗ trợ với các mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
Điều 4. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín
1. Cung cấp thông tin
a) Người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú định kỳ
hoặc đột xuất phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp
luật mới của Đảng, Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và
bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương;
b) Người có uy tín được cấp (không thu tiền, Báo Dân tộc và Phát triển, báo
tỉnh nơi người có uy tín cư trú;
c) Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học
tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh do
địa phương xác định.
2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần
Người có uy tí...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 18/2011/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của
Chính phủ về công tác dân tộc;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về chính sách đối với người uy tín trong đồng
bào dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Quyết định này người
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt người uy tín), bao
gồm các điều kiện sau:
a) Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;
b) Được nhân dân nơi t bầu chọn người gương mẫu chấp hành chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa
phương nơi cư trú;
c) Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây
dựng và bảo vệ thôn (thôn, làng, bản, buôn, phum, sóc), xã, địa phương nơi cư trú;
d) Được Hội nghị dân liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng
ban công tác Mặt trận các đoàn thể thôn) bầu chọn; Ủy ban nhân dân duyệt
công nhận.
Quyết định số 18QĐTTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS - Trang 2
Quyết định số 18QĐTTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS - Người đăng: MrBig Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quyết định số 18QĐTTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS 9 10 144